Βιογραφία – Γεώργιος Γρίβας Διγενής

Ο Γεώργιος Θεοδώρου Γρίβας , είδε το πρώτο φως του ήλιου στις 23 Μαϊου 1898 στη Λευκωσία.

Η καταγωγή του όμως είναι από το χωριό Τρίκωμο της Καρπασίας, επαρχίας Αμμοχώστου της Κύπρου, όπου και έζησε τα παιδικά του χρόνια.

Τα παιδικά του χρόνια

Ο ίδιος  γράφει για την παιδική του ηλικία :

“  Αι πρώται παιδικαί αναμνήσεις μου, παραμένουν  ζωηρώς  συνυφασμέναι με λαμπράς  ιεροτελεστίας μεσα  εις  τον διακεκοσμημένον από θαυμάσιας  Βυζαντινάς τοιχογραφίας ναόν της  Παναγίας της γενέτειρας μου κωμοπόλεως   του Τρικώμου. Ενθυμούμαι με  συγκίνησιν το βαθύ θρησκευτικό αίσθημα,  το οποίον κατέκλυζε  την καρδίαν μου, την ακαθόριστον έννοιαν της προσπελάσεως του θείου, ήτις ως  εχέγγυον πίστεως και ελπίδος, έφθανεν από τα βάθη των αιώνων μεσα από τα  διαδοχικάς γενεάς  των προγόνων μου και έδιδε νόημα εις την  ζωήν μου και περιεχόμενον και σκοπόν εις τας  πράξεις μου,”

Και συνεχίζει :

“ ουδέποτε θα λησμονήσω τα  σεβάσμια πρόσωπα των  ταπεινών  αγροτών, οι οποίοι με κατάνυξιν παρηκολούθουν τότε  την θείαν λειτουργίαν και με  ευλάβειαν  εχάρασσον δια της  χειρός των επί του στήθους  των, το σημείον του τιμίου σταυρού. Υπήρχεν εις τα πρόσωπα αυτά, τα οποία τόσον πολύ ωμοίαζον με τας  μορφάς των τοιχογραφιών του ναού, όλη η  εγκαρτέρησις, αλλά και όλος ο βουβός πόνος  του Κυπριακού λαού,  ενός λαόύ, ο οποίος υπέστη μυρίας δοκιμασίας από τους παντοίους  κατακτητάς  του,  χωρίς ομως  να υποδουλωθεή  ψυχικώς και να υποκύψη. Υπήρχεν εις τα πρόσωπα αυτά η  έκφρασις  εκείνη της γαλήνης, την οποίαν  συνήθως αποτυπώνει η  βαθειά προς τον θεόν πίστις και η προσήλωσις εις τα  εθνικά ιδεώδη. ”

“… Εις ολίγων χιλιομέτρων απόστασιν από την οικίαν όπου εγεννήθην, μου επεδεικνύοντο μετα  θαυμασμού υπό των πρεσβυτέρων, τα  σπίτια και η πέτρα  του Διγενή, η  δε  μητέρα μου πολλάκις με  απεκοίμησεν εις τα γόνατά της με τους  εξυμνύντας την  ανδρείαν του ηρωϊκού Ακρίτα  στίχους του δημοτικού τραγουδιού “Ο  Διγενής και ο Χάρος” ”

Οι γονείς και οι δάσκαλοι του, του δίδαξαν  την αγάπη προς την πατρίδα και την πίστη προς τον Θεόν. Σ’ αυτούς  τους σταθερούς  πυλώνες  της  φιλοπατρίας και της  Θεοσέβειας,  εδράζεται ο βίος  και η πολιτεία του  Γεωργίου Γρίβα – Διγενή.

Την περίοδο 1909 – 1915 φοιτά  στο Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία. Ζει  στις  συνοικίες  Αγίου Κασσιανού  και Χρυσαλινιώτισσας.

Συμμετοχή στη Μικρασιατικήν
Εκστρατεία

Το  1916 εισάγεται στην  Σχολή Ευελπίδων.  Μετά από αίτημα του, από τον  Μαίο  1919, μετέχει  στο εκστρατευτικό σώμα της  Μικράς  Ασίας. Υπηρετεί ως  ανθυπολοχαγός   στο 30ο Συνταγμα της  10ης  Μεραρχίας. Λαμβάνει μέρος  στις  μάχες  από το Πάνορμο  έως  τον Σαγγάριο. Πολέμησε με γενναιότητα στις μάχες του  Τουρλού Μπουρνάρ, του  Σαγγάριου,  του Αφιόν Καραχισάρ και του  Εσκή  Σεχίρ επιδεικνύοντας  απαράμιλλη  ανδρεία  και γενναιότητα   Για τα  ανδραγαθήματα  του  παρασημοφορείται με  το Χρυσό Μετάλλειο Ανδρείας και Πολεμικό Σταυρό Γενναιότητας.

Το  1923 προάγεται  σε  υπολοχαγό και το  1926  σε  λοχαγό. Σπουδάζει στην Ελληνική  Ακαδημία  Πολέμου. Μετεκπαιδεύεται  στην Γαλλική Ακαδημία  Πολέμου όπου  αριστεύει. Δυο ήταν  αυτοί που αρίστευσαν, εκ των οποίος ο ενας ηταν ο Γεώργιος Γρίβας.  Διορίζεται καθηγητής στην  Σχολή  Ευελπίδων.

Β Παγκόσμιος Πόλεμος –
Απόκρουση Ιταλικής Επίθεσης

Mε τη κήρυξη  του  Β  Παγκοσμίου Πολέμου το 1939 , ο Γεώργιος  Γρίβας  φέρει τον  βαθμό του ταγματάρχη. Ο Αρχιστράτηγος  Αλ. Παπάγος τον τοποθετεί  στο Γραφειο Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου. Ορίζεται  ως σύνδεσμος του  Αλ. Παπάγου με τους  διοικητές  των μεγάλων μονάδων  του μετώπου.

Στα τέλη του 1940 προάγεται  σε αντισυνταγματάρχη. Στις 20/1/1941  με  αιτηση του,  τοποθετείται στο μέτωπο και αναλαμβάνει ως  επιτελάρχης της 2ης μεραρχίας πεζικού. Αποκρούει την Ιταλική επίθεση από 15/1/1941 έως 15/2/1941 εις  Κλεισούραν.  Στις 28/2/1941 αντεπιτίθεται προς Λέκλι, Πεστάνι και Δκόλικο.  Συμβάλλει στην  συντριβή της εαρινής επίθεσης του Μουσολίνι.