ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή κατα στη σημερινή συνεδρία της αποφάσισε ομοφώνως τα ακόλουθα:

Αποδέχεται την υποβληθείσα παραίτηση του Προέδρου κ. Λοϊζου Αραβή. Εκφράζει τις ευχαριστίες της για τις υπηρεσίες που παρέσχε μέχρι σήμερα στο ίδρυμα. Εκφράζει την πεποίθηση, οτι ούτος θα ανταποκριθεί να βοηθήσει σε ότι χρειαστεί, λόγω της πείρας του, προς αντιμετώπιση υφισταμένων εκκρεμοτήτων .

Καθήκοντα Προέδρου της Δ.Ε. ανατέθηκαν στο μέλος της Δ.Ε. Παναγιώτη Γ. Γιώρκα, δικηγόρο παρ νΑρείω Πάγω.

Εξελέγη ως νέο μέλος της Δ.Ε. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος προέδρου κ. Λοϊζου Αραβή, ο επιχειρηματίας Ιωάννης Τσιντζουρας του Φωτίου και της Σοφίας γεννημένος στο Αγρίνιο το 1973. Η εκλογή του θα υποβληθεί προς κύρωση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Παρελήφθη από τον απελθόντα Πρόεδρο, το αρχείο του ιδρύματος, η φυλαξη του οποίου ανετέθη στο μέλος της Δ.Ε. Ανδρέα Δ. Γεωργίου.

Στις προσεχείς συνεδριάσεις η Δ.Ε θα ασχοληθεί με τις υφιστάμενες εκκρεμότηες, όπως έκδοση των Απομνημονευμάτων του Αρχηγού, κατάρτιση ισολογισμού προϋπολογισμού, οικονομικές εκκρεμότητες κ.λ.π.