Η διοικούσα επιτροπή του ιδρύματος ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ που εδρεύει στην Αθήνα, έχουσα το αποκλειστικό δικαίωμα έκδοσης και διάθεσης των συγγραμμάτων του ιδρυτή στρατηγού Γ. Γρίβα – Διγενή, αφού σε συνεδριάσεις της κατ επανάληψη ασχολήθηκε με το θέμα επανέκδοσης
α) των ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ του αγωνα της ΕΟΚΑ 1955 -59 που συνεγραψε ο αρχηγός της ΕΟΚΑ και
β) του συγγράμματος του ιδίου με το τίτλο ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ, , μετα από ολοκληρωμένη μελέτη αποφάσισε οριστικά, να ζητήσει από εκδοτικούς οίκους που έχουν εμπειρία της κυπριακής αγοράς, την υποβολή εγγράφων προσφορών για την προς αυτούς παραχώρηση του δικαιώματος επανέκδοσης των ως άνω συγγραμμάτων.

Τα μεν Απομνημονεύματα θα εκδοθούν σε δύο χιλιάδες αντίτυπα και ο ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ σε χίλια αντίτυπα

Η έκδοση θα αποτελεί ακριβή ανατύπωση των κειμένων και εικόνων, χαρτών και σχεδιαγραμμάτων των αρχικών εκδόσεων και θα είναι ποιοτικά ισοδύναμη. Τα εξώφυλλα θα είναι ιδίου τύπου ως των αρχικών εκδόσεων.

Κάθε αντίτυπο θα φέρει , αρίθμιση , σφραγίδα του ιδρύματος και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του

Η τιμή λιανικής πώλησης των συγγραμμάτων ορίζεται σε 30,00 ευρώ για τα ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ και σε 7,00 ευρώ για τον ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟ. Οι άνω τιμές ορίζονται με σκοπό να προσδιοριστεί επ αυτών η αντιπαροχή προς το ίδρυμα. Ο εκδοτικός οίκος μπορεί να διαθέτει τα βιβλία και σε μικρότερες τιμές, πλην όμως τα δικαιώματα του ιδρύματος θα προσδιορίζονται επί των καθορισμένων ως άνω τιμών .

Το ίδρυμα δεσμεύεται να μη προβεί σε άλλη έκδοση των άνω συγγραμμάτων, ούτε να παραχωρήσει σε οιονδήποτε παρόμοιο δικαίωμα, επί μιαν πενταετίαν από της αναθέσεως

Η έκδοση θα πρέπει να περατωθεί εντός 150 ημερών από την γνωστοποίηση της ανάθεσης και η διάθεση τους σε λιανική πώληση θα αρχίσει άμεσα.

Η αντιπαροχή προς το ίδρυμα μπορεί να οριστεί σε αφ άπαξ ποσό, καταβλητέο μετρητοίς εντός έτους από την ανάθεση, η σε ποσοστό επί των πωλήσεων που θα επιτευχθούν. Σε τέτοια περίπτωση η εκκαθάριση και καταβολή των δικαιωμάτων του ιδρύματος θα γίνεται ανά εξάμηνο.

Για κάθε διαφορά αρμόδια θα ειναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Καλείσθε να δώσετε έγγραφη προσφορά με βάση τους πιο πάνω όρους. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί προς τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ιδρύματος εντός 30 ημερών από λήψεως της παρούσης.

Η Δ.Ε του ιδρύματος υποχρεούται να μελετήσει τις προσφορές και να αποφασίσει για την ανάθεση εντός 15 ημερών από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας

Στη συνέχεια θα υπογραφεί μεταξύ του ιδρύματος και του εκδοτικού οίκου που θα επιλέξει η Δ,Ε , ιδιωτικό συμφωνητικό με βάσει τους πιο πάνω όρους.

Οι προσφορές δεόν να υποβληθούν στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής κ Παναγιώτη Γιώρκα στη ταχυδρομική διεύθυνση Θέμιδος 5 Π. Φάληρο Τ.Κ. 17563 ΕΛΛΑΣ ή με email στη ηλεκτρονική διεύθυνση giorkas[@]gmail.com εντός της ορισμένης ως άνω προθεσμίας.