TO ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Της ΡΩΣΙΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Της ΚΥΠΡΟΥ ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.

——————————————————–

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Κύπρου κ. Νικου Αναστασιάδη, στη Μόσχα, ο Πρόεδρος της Ρωσσίας κ. Βλαδ. Πούτιν, δώρησε στον επίσημο επισκέπτη του, πρωτότυπο φυλλάδιο – της από 9/3/1959 Προηρυξης με την οποία ο Αρχηγός

της ΕΟΚΑ Γεώργιος Γρίβας – Διγενής, κήρυξε τη λήξη του επικού αγώνα της ΕΟΚΑ.

Ενα δώρο με ιδιαίτερο νόημα και μήνυμα. Παραθετουμε πιο κάτω το κέιμενο της πρόκήρυξης. Ενα κείμενο που φανερώνει την ωριμότητα σκέψης του Αρχηγού Διγενή, την ανιδιοτέλεια και ανωτερότητα του, τις ηγετικές ικανότητες του, την προσίλωση του στο καθήκον και την απεραντη αγάπη του προς την πατρίδα.

“ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΛΑΟΝ

Οταν την 1ην Απριλίου 1955 ύψωσα την σημαία του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος, έταξα ως σκοπόν την απελευθέρωσιν της Κύπρου και εζήτησα την υποστήριξιν του Ελληνικού Κυπριακού λαού και την συμπαράστασιν ολοκλήρου του Εθνους, αίτινες μου παρεσχέθησαν πλήρως κατα τον τετραετή σκληρόν αγώνα μας.

Ηδη κατόπιν της μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδος και Τουρκίας συμφωνίας της Ζυρίχης, η οποία επεκυρώθη εν Λονδίνω και υπό του Εθνάρχου Μακαρίου, είμαι υποχρεωμένος

ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΙΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Εκείνος ο οποίος δεν θα εδέχετο την συμφωνίαν και θα συνέχιζε τον αγώνα, θα ΕΔΙΧΑΖΕ όχι μονον τον Κυπριακόν λαόν, αλλά πιθανώς και ολόκληρον το έθνος, τα δε αποτελέσματα του εθνικού διχασμού θα ήσαν απείρως καταστρεπτικώτερα από τα τοιαύτα, τα οποία τινες νομίζουν, οτι θα επιφέρη η δοθείσα λύσις (συμβιβασμού , η οποία ασφαλώς δεν ικανοποιεί τους πόθους μας)

Το κατ΄ εμέ , ειναι προτιμωτέρα η λύσις αυτή, έστω και εάν δεν ειναι εκείνη, που αναμέναμεν και η οποία θα ικανοποιεί τους πόθους μας, παρά ο εθνικός διχασμός, γιατί σ” ένα τέτοιο διχασμό, ΘΑ ΤΑ ΧΑΣΩΜΕΝ ΟΛΑ.

Αντί του πολεμικού παιάνος, θα σημάνω σήμερον ΟΜΟΝΟΙΑΝ, ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΓΑΠΗΝ ίνα επί των ερειπίων και της τέφρας της απαστραπτούσης από δόξαν και εθνικόν μεγαλείον Κυπριακής εποποιϊας ανοικοδομήσετε το νέον οικοδόμημα της νεαράς Δημοκρατίας.

Εις τους πρωτεργάτας αυτής εναπόκειται ήδη να την οδηγήσουν εις την οδόν της ευημερίας και της προόδου. Οσον αφορά εμέ, αποφασισμένος να μην αναμιχθώ εις την πολιτικήν και την δημόσιαν ζωήν, τόσον εν Κύπρω όσον και εν Ελλάδι, θα παρακολουθώ με αγωνίαν εκ του μακρόθεν τα βήματα της πολυβασανισμένης και αιματοβρέκτου Πατρίδος και θα συμμερίζωμαι μαζί σας την χαράν και τον πόνον σας (και εις την οποίαν, παρα τας προσπαθείας μου, η πολιτική δεν κατόρθωσε να δώση εις το ακέραιον εκείνο, που επεθύμουν, ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΤΗΣ.)

Η Κύπρος ειναι πολύ μικρά εις έκτασιν δια να επιτελέσω μόνος έργον μεγαλύτερον εναντίον μιας πανισχύρου αυτοκρατορίας .

Έχω την συνείδησιν ήσυχον, οτι έπραξα το καθήκον μου. Έργον της πολιτικής ήτο να εκμεταλλευθή τους επικούς αγώνας του Κυπριακού Λαού.. και αύτη τους εξεμεταλλέυθη όπως ηδυνήθη ή όπως ενόμισε καλύτερον.

ΝΥΝ ΟΦΕΙΛΩΜΕΝ ΝΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΩΜΕΝ

Συσπειρωθείτε ΟΛΟΙ, ΗΝΩΜΕΝΟΙ περιξ του ΕΘΝΑΡΧΟΥ, ο οποίος αποτελεί σήμερον σύμβολον ΕΝΟΤΗΤΟΣ και ΙΣΧΥΟΣ και βοηθήσατε τούτον εις το δύσκολον έργον του.

Αύτη ειναι η επιθυμία μου, προς την οποίαν καλώ πάντας να συμμορφωθούν”

Ε.Ο.Κ.Α

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ”

(Αι εντός παρενθέσεως φράσεις αφαιρέθηκαν απο το κείμενο κατόπιν επιστολής -παρακλήσεως του Μακαρίου για να μην κλονισθεί η πίστη του λαού προς το πρόσωπον του)