ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  1/1/2013  ΕΩΣ  31/12/2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης 242.183,78€ 
Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 2.231,22€ 244.415,006€
Tέλη Τήρησης Τραπ.  Λογ/σμου 13,50€ 244.401,50€
Πνευματικά Δικαιώματα 800,00€ 245.201.50€
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣ  ΝΕΟΝ 245.201.50 €

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013 ΕΩΣ  31/12/2013

Το ίδρυμα  τηρεί στο κεντρικό κατ/μα  της  ΕΤΕ λογαριαμό  Ταμιευτηρίου ο οποίος  στις 31/12/2012   παρουσίαζε υπόλοιπο 130.419,93 ευρώ.  Στις 14/2/2013 , μετά  από απόφαση μας , ποσό 130.000 ευρώ μετετράπη  σε 12μηνο προθεσμιακή κατάθεση με  επιτόκιο 4,10%.  Στο  λογαριασμό ταμιευτηρίου παρέμεινε  ποσό 419,93 ευρώ

Στις  31/12/2013 υφίσταται η προθεσμιακή κατάθεση των 130.000 ευρώ με λήξη  13/2/2014 ενώ ο  λογαριασμός ταμιευτηρίου παρουσίαζε υπόλοιπο 1.266,97  ευρώ λόγω:
α) κατάθεσης  800,00 ευρώ που εισπράξαμε  έναντι στα πλαίσια  συμφωνίας  επανέκδοσης των  Απομνημονευμάτων του Διγενή. β) απόδοσης  τόκων 47,04 ευρώ

Το ίδρυμα  τηρεί σε  κατάστημα της  Λεμεσού  Κύπρου της  ΕΤΕ,  δυο λογαριασμούς.

Ο  ένας λογαριασμός  όψεως στις  31/12/2012 παρουσίαζε  υπόλοιπο 490,12 ευρώ,

Ο άλλος λογαριασμός   προθεσμιακός ( με προειδοποίηση), παρουσίαζε  στις  31/12/2012 υπόλοιπο 111.273,73€

Στις  31/12/2013  ο λογαριασμός  όψεως παρουσίαζε υπόλοιπο 476,62 ευρώ λόγω δαπανών τήρησης  του λογαριασμού , ύψους  13,50 ευρώ

Στις  31/12/2013 ο λογαριασμός  προθεσμίας παρουσίαζε  υπόλοιπο 113.457,91 ευρώ.  Ητοι εισπράχθηκαν  τόκοι  2.184,18 ευρώ.

Ήτοι  το σύνολο των καταθέσεων  στις 31/12/2013 ανήλθε  σε 245.201,52 ευρώ, δηλονοτι η περιουσία του ιδρύματος αυξήθηκε κατά 3.017,72 ευρώ.

ΕΣΟΔΑ

Το μοναδικό έσοδο του ιδρύματος  είναι οι τόκοι των καταθέσεων (σε  Κύπρο και Ελλάδα) που  το έτος 2013 ανήλθαν  σε  2.184,18 + 47,04   ευρώ αντίστοιχα

ΕΞΟΔΑ

Με τον προϋπολογισμό 2013 που σας  υποβάλαμε ζητούσαμε την έγκριση πληρωμής  των πάγιων τελών αποχέτευσης , πλην  απορρίψατε  το αίτημα μας.  Με  αποτέλεσμα  να  βαρυνόμαστε και με πρόστιμο 20%.
Συνεπώς το μόνο έξοδο που υπάρχει το 2013 είναι τα  τραπεζικά  έξοδα 13,50 ευρώ.
Ήδη  έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός  μας του 2014 και τα  πράγματα  εξομαλύνονται.

Αθήνα  22 Φεβρουαρίου  2014
Η  Διοικούσα  Επιτροπή