ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014 ΕΩΣ  31/12/2014

Ε Ξ Ο Δ Α    Ε Σ Ο Δ Α ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ 245.201,50
ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 11.749,41 233.452,09
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ 54,64 233.397,45
ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΕΣ 7.300,07 240.697,52
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. 400,00 243.097,52
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 2. 000.00 245.097,52
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣ  ΝΕΟΝ 245.097,52

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Υποβάλλομεν  συνημμένως τον Ισολογισμό της χρήσης από 1/1/2014  έως  31/12/2014.

Στις  31/12/201 το ίδρυμα  διέθετε καταθέσεις  συνολικού ύψους 245.201 ,50 ευρώ.

Οι καταθέσεις  αυτές αφορούν:
α) προθεσμιακή κατάθεση ύψους 136,203,55   ευρώ.  Στην ΕΤΕ (κεντρικό κατ/μα  Αθηνών)
β) κατάθεση  ταμιευτηρίου  ύψους 3.667,34 ευρώ  στο ίδιο τραπεζικό κατ/μα
γ) προθεσμιακή κατάθεση ύψους  102.721,48 ευρώ στο κατ.μα ΕΤΕ στη Λεμεσό Κύπρου
δ) κατάθεση ταμιευτηρίου ύψους 505,15  ευρώ στο  αυτό ως  άνω κατάστημα

Μολονότι το ύψος  των καταθέσεων του ιδρύματος  στις  31/12/2014 ανέρχεται  σε 243.097,52 ευρώ

Κατά  το έτος 2014, βάσει του εγκριθέντος  από υμάς  Προϋπολογισμού, εξοφλήσαμε τα οφειλόμενα  τέλη  αποχετεύσεων  των ετών  2012, 2013 και 2014 και το επιβληθέν – υπαιτιότητά των υπηρεσιών  σας – πρόστιμο.  Το συνολικά πληρωθέν ποσό ανήλθε  σε 11.749,41  ευρώ.  Εφεξής τα τέλη αυτά θα πρέπει να πληρώνονται εμπρόθεσμα  προς  αποφυγήν προστίμων.

Το κονδύλιο τραπεζικά έξοδα  ύψους 54,64  ευρώ  αφορά  έξοδα και επιβαρύνσεις  για  πληρωμές μέσω τραπέζης  των λογαριασμών  αποχέτευσης.

Οι τόκοι που εισπράχθηκαν κατά το 2014 ανήλθαν συνολικά  σε  7.300,07.  Να  σημειώσουμε ότι επί δεκαετίαν οι καταθέσεις  παρέμεναν άτοκες και δεσμευμένες  λόγω  αβελτηρίας  της  προηγούμενης  διοίκησης και ελλιπούς  εποπτείας. Η  Παρούσα  διοίκηση φρόντισε να   νομιμοποιηθεί η  διοίκηση του ιδρύματος  στις τράπεζες και να  ανοίξει προθεσμιακούς λογαριασμούς επιτυγχάνοντας  τις  μέγιστες  κατά το δυνατόν αποδόσεις. Βεβαίως   σήμερα τα  επιτόκια βαίνουν  φθίνοντα, αφ  ετέρου επεβλήθησαν και πρόσθετες κρατήσεις  επί των τόκων, που στη Κύπρο φθάνουν το 30%.

Από τη  παραχώρηση  των πνευματικών  δικαιωμάτων έκδοσης των Απομνημονευμάτων του ιδρυτή και του συγγράμματος Ανταρτοπόλεμος, εισπράξαμε 2.400 ευρώ.  Ο εκδοτικός οίκος καθυστερεί  την πληρωμή κάποιων  συναλλαγματικών (συνολικού ύψους 2.000  ευρώ.  Το κονδύλιο αυτό εμφανίζεται στον ισολογισμό  ως  απαιτήσεις κατά τρίτων. Ευελπιστούμε ότι θα το εισπράξουμε  σύντομα.

Ο υποβαλλόμενος ισολογισμός  απεικονίζει επακριβώς  την οικονομική κατάσταση του ιδρύματος όπως  διαμορφώθηκε  κατά  την  άνω περίοδο.

Η  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ