ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ

Άρθρον 1

Συνίσταται διά του παρόντος ίδρυμα υπο την επωνυμίαν “ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ –  ΔΙΓΕΝΗ”
διεπόμενο υπό των όρων του οργανισμού και υπό των διατάξεων του Α.Ν. 2039/39

Άρθρον 2

Σκοπός – Έδρα – Σφραγίς
Ι.- Σκοπός  του ιδρύματος  είναι:
Α) η προικοδότησις θυγατέρων  αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α κατα  τον Κυπριακόν  απελευθερωτικόν  αγώνα.

Β) Η οικονομική ενίσχυσις θυμάτων  του Κυπριακού απελευθερωτικού αγώνος, μελών της  Ε.Ο.Κ.Α.

Γ) Η  παροχή υποτροφίας εις  απόρους  Ελληνόπαιδας εκ  Κύπρου και Ελλάδος, διακρινομένους επί ήθει, επιμελεία και πνευματική ρώμη, κατα προτίμησιν δε  εις  αγωνιστάς  της  Ε.Ο.Κ.Α ή τέκνα τούτων προς  αποπεράτωσιν των  σπουδών των εις
α) Πανεπιστήμια και Ανωτάτας  Σχολάς  εν  Ελλάδι ή  αλλοδαπή  και
β) πάσης φύσεως  Σχολάς  Μέσης, Ανωτέρας  ή Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως,

Δ) Η  ανέγερσις  εν Κύπρω μουσείου του Κυπριακού απελευθερωτικού αγώνος της Ε.Ο.Κ.Α  επί ιδιοκτήτου ακινήτου του Ιδρύματος και κατάλληλος  διαμόρφωσις του  χώρου αυτού.

ΙΙ.- Εδρα του ιδρύματος  είναι αι  Αθήναι

ΙΙΙ.- Το ίδρυμα έχει  σφραγίδα κυκλικήν φέρουσαν κυκλοτερώς την επωνυμίαν αυτού, εις το κέντρον  την  λέξιν Αθήναι και κάτωθι αυτής  το έτος ιδρύσεως 1961.

Άρθρον 3

Περιουσία  του  ιδρύματος.
Ι.- Η  περιουσία του  Ιδρύματος αποτελείται:
α) Εκ  χρηματικών προσόδων προερχομένων από τα  Απομνημονεύματα του  Στρατηγού Γ. Γρίβα – Διγενή,  εξ οιασδήποτε  αιτίας ήθελον προκύψει (δημοσίευσις  εις  βιβλίον, εις  εφημερίδας και περιοδικά, κινηματογράφησις, τηλεόρασις κ.λ.π.).
β) Εξ  ακινήτων, εις  α θα  γίνει επένδυσις μέρους των ως  άνω ποσών προς  εξασφάλισιν σταθεράς προσόδου και
γ) Εκ  κληρονομιών, κληροδοσιών, και  δωρεών καταλειπομένων εις το  ϊδρυμα.

ΙΙ.-  Αι  εις το ϊδρυμα περιερχόμεναι κληρονομίαι, ή  αι υπερ αυτού συνιστώμεναι  δωρεαί,  εφ όσον γίνουν αποδεκταί υπό τούτου,  διατίθενται συμφώνως προς τας  οικείας  συστατικάς πράξεις.

Άρθρον 4

Παραρτήματα:
Το ίδρυμα  δύναται, δια την καλυτέραν εκπλήρωσιν του σκοπού αυτού, να  ιδρύση παράρτημα  εν Κύπρω διοικούμενον  και λειτουργούν κατα τα εν τω παρόντι οριζόμενα.  Τούτο θα  διοικείται υπό πενταμελούς  επιτροπής, τα  μέλης της οποίας  ορίζει ο ιδρυτής Στρατηγός  Γεώργιος  Γρίβας  – Διγενής.  Τα  της  λειτουργίας αυτής διέπονται ως  και τα της  Κεντρικής  Επιτροπής του  Ιδρύματος υπό του επομένου άρθρου 5.  Η  αρμοδιότης  της Επιτροπής του  Παραρτήματος συνίσταται εις  την υποβολήν πάσης  φύσεως προτάσεων προς τον ιδρυτήν  ή, την εν  Αθήναις Κεντρικήν  Επιτροπήν δια την  εκπλήρωσιν του σκοπού του ιδρύματος.

Άρθρον 5

Διοίκησις του  ιδρύματος
Ι.-       Η  Διοίκησις και Διαχείρισις του  ιδρύματος ασκείται υπό του ιδρυτού αυτού Στρατηγου Γ. Γρίβα – Διγενή, κατοίκου Αθηνών
Ούτος  επιφυλάσσεις  εις  εαυτόν το  δικαίωμα, οψέποτε κρίνει τούτο  σκόπιμον και αναγκαίον,  να  συστήση Διοικούσαν Επιτροπήν του Ιδρύματος εκ προσωπικού της  απολύτου εγκρίσεως του, εις ην, είτε δια πράξεως εν  ζωή, είτε  δια  διατάξεως  τελευταίας  βουλήσεως αυτού, θέλει αναθέσει είτε  εν  συμπράξει μετ’ αυτού του ιδίου, είτε  άνευ της  συμμετοχής  του, την περαιτέρω Διοίκησιν του ιδρύματος, υπό τους  όρους του καταστατικού  αυτού.
ΙΙ.-      Εν περιπτώσει θανάτου , παραιτήσεως ή άλλου διαρκούς  κωλύματος μέλους τινός της  Επιτροπής, ο αντικαταστάτης  αυτού εκλέγεται υπό των λοιπών μελών της  Επιτροπής εφ’ όσον ο  Στρατηγός  Γ. Γρίβας  – Διγενής κωλύεται να ορίσει τούτο.
Ο τρόπος ούτος της  συμπληρώσεως  της  Επιτροπής ισχύει καθ όλην την διάρκειαν  της  υπάρξεως του ιδρύματος, έτι  δε και κατά  την  Διοίκησιν του ιδρύματος  υπό του Στρατηγού  Γ. Γρίβα – Διγενή, ινα  μη κατα  τον  χρόνον του θανάτου , παραιτήσεως ή κωλύματος τούτου ευρέθη το ίδρυμα άνευ νομίμως συγκεκροτημένης Διοικήσεως.

ΙΙΙ.-       Εν περιπτώσει θανάτου,  παραιτήσεως ή  εξ  άλλου λόγου κωλύματος του προέδρου της Επιτροπής, προσωρινώς  προεδρεύει αυτής  ο πρεσβύτερος την ηλικίαν  εκ  των μελών της μέχρι της  εκλογής υπό των λοιπών μελών του οριστικού αυτής  Προέδρου.
IV.-      Η ως άνω  Επιτροπή  Διοικήσεως και διαχειρίσεως  του Ιδρύματος ευρίσκεται  εν απαρτία παρόντων  τριών τουλάχιστον μελών αυτής.
V.-       Αι αποφάσεις της  ως  άνω  Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν,  εν περιπτώσει δε  ισοψηφίας  η ψήφος του Προέδρου λογίζεται  διπλή.

Άρθρον 6

Αρμοδιότης  της  Διοικήσεως  του Ιδρύματος
Ι.-          Ο Διοικητής – Διαχειριστής του Ιδρύματος ή  η πενταμελής Επιτροπή αποτελεί το ανώτατον Διοικητικόν όργανον αυτού,  καθορίζον τας γενικάς  κατευθυντηρίους γραμμάς και τον τρόπον  δράσεως του Ιδρύματος έχων  προς τούτο πλήρη  εξουσίαν του επιμελείσθαι, διοικείν και  διαχειρίζεσθαι την περιουσίαν  αυτού, τας  υποθέσεις και τα  συμφέροντα  αυτού, ως  και την διάθεσιν των πόρων του ιδρύματος δια την πραγματοποίησιν  των  σκοπών τούτου,  συμφώνως  προς τας  διατάξεις του παρόντος οργανισμού, των κατά τα  τ’ ανωτέρω  ενεργουμένων πράξεων της  Διοικήσεως και διαχειρίσεως  του Ιδρύματος. Ρητώς  καθορίζεται οτι εφ’ όσον ο Στρατηγός  Γ. Γρίβας – Διγενής ευρίσκεται εν  ζωή επιλέγει ούτος κατα  την ιδίαν αυτού κρίσιν τα πρόσωπα  εις  ά  συμφώνως  προς τον όρον 2  του παρόντος , θα  χορηγηθεί οικονομική ενίσχυσις.
Ειδικότερον ο  Διοικητής  – Διαχειριστής του Ιδρύματος ή  η  πενταμελής Διοικητική Επιτροπή
α) Διαχειρίζεται ελευθέρως  και κατα την κρίσιν του,  την περιουσίαν του ιδρύματος. Εν τη διαχειρίσει ταύτη περιλαμβάνεται και η κατα την κρίσιν του επένδυσις  στοιχείων της περιουσίας  του ιδρύματος, η πώλησις  και αγορά ακινήτων, χρεωγράφων  και άλλων περιουσιακών στοιχείων,  η αποδοχή   δωρεών μετα  ή  άνευ  όρων, η επισκευή ακινήτων, ή  ανοικοδόμησις ακινήτων,  ως  και η  συμμετοχή  εις  ανοικοδόμησιν επί οικοπέδων του ιδρύματος  κατα το σύστημα της  οριζοντίου ιδιοκτησίας, η εκμίσθωσις και μίσθωσις  ακινήτων, η ανάληψις κεφαλαίων ή  χρεωγράφων  κατατεθειμένων παρα Τραπέζη της ημεδαπής  ή  αλλοδαπής, η  σύναψις  δανείων μετά  η άνευ παροχής  εμπραγμάτου ασφαλείας  επί των ακινήτων του ιδρύματος ως  και ο συμβιβασμός  επί πασής  διαφοράς του Ιδρύματος  μετα  τρίτων.
β)  Εκπροσωπεί το Ιδρυμα  δια του Διοικητού – Διαχειριστού ή  του Προέδρου της πενταμελούς  Διοικητικής  Επιτροπής αυτού,  ενώπιον πάσης  Διοικητικής ή Δικαστικής  Αρχής ή  έναντι παντός  τρίτου.
γ)    Καταρτίζει τον προυπολογισμόν, απολογισμόν και ισολογισμόν του ιδρύματος.

δ)    Διορίζει το προσωπικόν του Ιδρύματος, ασκεί την επ αυτού πειθαρχικήν εξουσίαν και προσδιορίζει την αρμοδιότητα και τας  αποδοχάς  του.

ΙΙ._       Κατα  την περίπτωσιν της  διοικήσεως  και διαχειρίσεως του Ιδρύματος  υπό της πενταμελούς  Διοικητικής  Επιτροπής δύναται αύτη να παρέχει   εις  έν ή πλέιονα των μελών αυτής  ειδικάς και  συγκεκριμένας εξουσιοδοτήσεις ως προς την εκπροσώπησιν του Ιδρύματος, την άσκησιν της  διοικήσεως και την εκτέλεσιν των αποφάσεων αυτής, καθορίζουσα άμα και την έκτασιν των εξουσιοδοτήσεων τούτων.

ΙΙΙ.-        Ο  Διοικητής  και  Διαχειριστής του Ιδρύματος  δύναται όπως  συστήσει παρ αυτώ, εξ ειδικών προσώπων της  ελευθέρας  εκλογής του,  γνωμοδοτικόν συμβούλιον, εις ο  να  παραπέμπει προς  γνωμοδότησιν παν ζήτημα αφορόν την διάθεσιν των πόρων  και της περιουσίας  του Ιδρύματος εν τω πλαισίων των  σκοπών αυτού.

IV.-        Δωρεαί γενόμεναι προς το ιδρυμα εν τη αλλοδαπή ή πόροι εξ οιασδήποτε  άλλης  αιτίας προερχόμεναι εξ αλλοδαπής,  δύνανται κατα την κρίσιν του Διοικητού του ιδρύματος  να  επενδύονται εις περιουσιακά στοιχεία εν τη  αλλοδαπή.

Αρθρον 7

Οικονομική  Διαχείρισις
Ι.-       Η  οικονομική διαχείρισις του ιδρύματος ενεργείται βάσει προυπολογισμού  εσόδων και εξοδων, υποβαλλομένων προς έγκρισιν κατα τας  διατάξεις του  Α.Ν. 2039/39.

ΙΙ.-       Το οικονομικό έτος του Ιδρύματος άρχεται την  1ην Ιαννουαρίου εκάστου έτοςυ και λήγει την 31ην  Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρον 8

Βιβλία
I.-       Eν τοις γραφείοις του ιδρύματος τηρούνται υποχρεωτικώς τ’ ακόλουθα  βιβλία:
α) Βιβλιον  Πρωτοκόλλου  Εισερχομένων και  Εξερχομένων.
β) Βιβλίον  Αποφάσεων του Διοικητού – Διαχειριστού του ιδρύματος ή Πρακτικών της  πενταμελούς  Διοικητικής  Επιτροπής εν ο καταχωρίζονται κατα  χρονολογικήν  σειράν  αι λαμβανόμεναι αποφάσεις.
γ)  Βιβλίον  Λογιστικής Παρακολουθήσεως,  εν τω  οποίω καταχωρίζονατι  ανελλειπώς κατα  χρονολογική  σειράν και μετα της  δεούσης  λογιστικής τάξεως,  τα  κατα την διάρκειαν εκάστου οικονομικού έτους πραγματο- ποιούμενα  έσοδα και γενόμενα  έξοδα.
δ) Στελεχος  διπλοτύπων  γραμματίων  εισπράξεως.
ε) Στέλεχος  ενταλμάτων πληρωμής.
στ) Βιβλίον περιουσιακών  στοιχείων του ιδρύματος  και των εις  αυτά επερχομένων κατ έτος μεταβολών.

ΙΙ.-        Τα  υπό στοιχεία  α,β, γ, στ βιβλία  αριθμούνται εις  εκάστην  σελίδα κατα  συνεχή αύξοντα  αριθμόν,  του συνολικού αριθμού των  σελίδων βεβαιουμένου ολογράφως και  αριθμητικώς δια πράξεως  του διοικητού – Διαχειριστού του Ιδρύματος ή του προέδρου της  Διοικητικής  Επιτροπής εις την τελευταίαν αυτων  σελίδα.
Τα  υπό στοιχεία  δ και ε  στελέχη  διπλοτύπων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής αριθμούνται κατα  φύλλον , βεβαιουμένης της  αριθμήσεως  κατα τ’ ανωτερω.

ΙΙΙ.-         Δύναται  δι αποφάσεως του Διοικητού – διαχειριστου ή της  Διοικητικής  Επιτροπης  του ιδρύματος  να καθιερωθεί η κατα  οργανομένον  λογιστικόν σύστημα τήρησις  βιβλίων καθοριζομένων εις την περίπτωσιν ταύτην του  συστήματος και των βιβλίων δια της αυτής  ως άνω  αποφάσεως..

Άρθρον 9

Τροποποίησις  Καταστατικού
Το παρόν καταστατικόν δύναται να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί δια  Β/Δ μετά πρόταση  του Διοικητού – Διαχειριστού του ιδρύματος ή  εν περιπτώσει θανατου, παραιτήσεως ή κωλύματος τούτου, υπό της  πενταμελούς Διοικητικής  Επιτροπής. Αποσαφηνίζεται ότι η  τροποποίησις  δύναται να  φορά και την διάθεσιν των κεφαλαίων του ιδρύματος  εις  άλλους  παρεμφερείς  σκοπούς  εν  Ελλάδι ή Κύπρω.

Ακροτελεύτιον  άρθρον
Δια  πάσαν περίπτωσιν  μη  προβλεπομένην υπο του παρόντος καταστατικού αποφαίνεται ο Διοικητής  – διαχειριστής του ιδρύματος Σταρτηγός  Γ. Γρίβας  – Διγενής ή  εν περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεως  ή κωλύματος  τούτου, η  πενταμελής  Διοικητική Επιτροπή.

**********************************************************************************************************************************************

Το  ίδρυμα  Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή, συνέστησε  ο  αρχηγός  με  την υπ’ αριθμό 27579/29-9-1961 πράξη  του συμβολαιογράφου Αθηνών  Πέτρου Α. Κατσαϊτη.
Το  αρχικό καταστατικό τροποποιήθηκε στη  συνέχεια α) με την υπ’ αριθμό 27969/23-12-1961 πράξη του ιδίου  ως  άνω συμβολαιογράφου και β) με την υπ’ αριθμό 38495/9-2-1971 πράξη του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου
Η  σύσταση  του ιδρύματος  και ο οργανισμός  του, εγκρίθηκε  με το υπ’ αριθμό 134 /1962  Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 32Α) και η  τροποποίηση εγκρίθηκε με  το υπ αρ. 308/1971 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 90/Α)