ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2014  ΕΩΣ  31/12/2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Διαθέσιμα Κεφάλαια 244, 200,00€
ΕΤΕ Κύπρου – Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 1.400,00€ 245,600,00€
ΕΤΕ Αθήνα (040)  – Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 4,600,00€ 250,200,00€
Έκδοση Συγγραμμάτων 4.400,00€ 254,600,00€
Τέλη Αποχετεύσεως 2012-13 7.672,68€ 246.927,32€
Πρόστιμο Καθυστ. 20% 1.534,54€ 245.392,78€
Τέλη Αποχετεύσεως 2014 3.840,00€ 241.552,78 €
Λειτουργικά 500,00€ 241.052,78€
ΣΥΝΟΛΟ 10.400,00  13.547,22
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣ  ΝΕΟΝ 241.052,78€

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014 ΕΩΣ  31/12/2014

Υποβάλλουμε τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος  Στρατηγού  Γεωργίου Γρίβα – Διγενή του έτους 2014

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

Τα διαθέσιμα κεφάλαια του ιδρύματος ανερχομενα σε 244.200 ευρώ συνίστανται  από τις καταθέσεις που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα. Στο μεν κεντρικο καταστημα (040) στην Αθήνα υπάρχουν καταθέσεις  υψους  131.200 ευρώ .  Αυτή  η κατάθεση επί  δεκαετίαν παρέμενε ως  απλή κατάθεση ταμιευτηρίου με  μηδαμινές  αποδόσεις. Η  νέα  Δ.Ε. Με τη συνεργασία και βοήθεια της  εποπτευουσας  αρχής  μετέτρεψε την καταθεση  σε προθεσμιακή με  επιτόκιο 4,10%. Στο κατάστημα Λεμεσού Κύπρου της  ΕΤΕ  υπάρχουν καταθέσεις  υψους 113.000 ευρώ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΕΣΟΔΑ:

Από τις  καταθέσεις  στο κατ/μα Λεμεσού της  ΕΤΕ, αναμένεται η είσπραξη τόκων ύψους  1.400 ευρώ.  Η απόδοση της  κατάθεσης  μειώθηκε  αφ  ενός μεν λογω πτωτικής τάσης των επιτοκίων, αφ  ετέρου  δε  λόγω διπλασιασμού των καρατήσεων επί των  τόκων (30%)

Από τις  καταθέσεις  στο κεντρικό κατ/μα  040 της  ΕΤΕ  – Αθήνα, αναμένεται  η είσπραξη τόκων  υψους 4.600  ευρώ.

Από την επανέκδοση των  συγγραμμάτων του ιδρυτή στρατηγού  Γ. Γρίβα  Διγενή (Απομνημονευματα  αγώνα  ΕΟΚΑ – Ανταρτοπόλεμος) αναμένεται να  εισπραχθούν εντος του 2014  συνολικά 4.400  ευρώ.

Τουτέστιν τα  συνολικά προσδοκόμενα  έσοδα του 2014 αναμένεται να  ανέλθουν στο συνολικό ποσό των  10.400 ευρώ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΕΞΟΔΑ:

Βασική δαπάνη ειναι η πληρωμή των τελών αποχέτευσης για τα  ακίνητα  στη Λεμεσό Κύπρου που για τα έτη  2012  –  2013 ανέρχονται σε 7.672,68  ευρώ. Εγκαίρως  υποβάλαμε  προϋπολογισμό για το  2013 πλην υμείς   παρά το νόμο δεν τον εγκρίνατε. Ασκήσαμε  άμεσα τα προβλεπόμενα  και ζητήσαμε  επανεξέταση του θέματος, πλην όμως το αίτημα μας  δεν  συζητήθηκε καν.

Συνεπεία της  αρνητικής  αυτής  εξέλιξης οφειλομένης στην απαράδεκτη και παράνομη αξίωση της  εποπτευουσας  αρχής  να παρέμβει και να  υποκαταστήσει τη νόμιμη  διοίκηση του  ιδρύματος, το ίδρυμα  υποχρεούται να  καταβάλει πρόστιμο  20% λόγω καθυστερησης  στη  πληρωμή των τελών αποχέτευσης, ποσό που ανέρχεται  σε 1.534,54  ευρώ.

Στον προϋπολογισμό περιελήφθησαν και τέλη αποχέτευσης  2014 υψους 3.840 ευρώ. Το  ποσό αυτό καταλογίζεται περί τα τέλη Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και ειναι πληρωτέο εντός του μηνός  Οκτωβρίου.

Προβλέφθηκε  δαπάνη μέχρι  500,00  ευρώ  για λειτουργικά  έξοδα. Τέτοια έξοδα είναι τα  έξοδα  δημοσίευσης  οικονομικών καταστάσεων, προκηρύξεων  και έξοδα παρουσίας  σε  εκδηλώσεις  που αφορούν άμεσα το ίδρυμα  (μνημόσυνο ιδρυτή,  εορτασμός 1ης  Απριλίου κ.α.) Καμιά  δαπάνη  δεν πρόκειται να γίνει χωρίς  νόμιμα  δικαιολογητικά και χωρις προηγούμενη ειδική  απόφαση της Δ.Ε. Του ιδρύματος

Τουτέστιν τα  συνολικά εξοδα του 2014 αναμένεται να  ανέλθουν  σε 13.547,22 ευρώ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ  ΤΩΝ  ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Η. Δ.Ε. Προσεχώς αποφασίζει για την αξιοποίηση μέρους της  ακίνητης  περιουσίας  – οικοπέδων στη Λεμεσό ώστε να καταστούν προσοδοφόρα.

Με αφορμή την υπόδειξη σας, να προβλεφθούν δαπάνες για υποτροφίες βάσει του σκοπού του ιδρύματος, σημειώνουμε τ’ ακόλουθα:blockquote>

Δεν τίθεται  θέμα  χορήγησης  υποτροφιών σε  αγωνιστές  και σε τέκνα τους, καθ ότι σήμερα, σχεδόν 55  χρόνια  από τη λήξη του αγώνα της  ΕΟΚΑ  1955-1959  δεν υπάρχουν τέκνα  αγωνιστών που  να  σπουδάζουν.  Αφ έτερου το ίδρυμα  εκ πληρεί τον κύριο  σκοπό του  που είναι η ίδρυση και λειτουργία Μουσείου  Αγώνα. Το κύριο ακίνητο του ιδρύματος, εκτάσεως 20,000 τ.μ.,  στον Αγιο Νικόλαο Λεμεσού, είναι ιστορικός  χώρος που  από ετών λειτουργεί ως μουσειακός χώρος.  Εντός  αυτού βρίσκεται το κρησφύγετο –  αρχηγείο από το οποίο ο Διγενής  οργάνωνε  τη διεξαγωγή του  απελευθερωτικού αγώνα  της  ΕΟΚΑ.  Στον ίδιο χώρο έχει  ταφή και ο ίδιος ο  αρχηγός  του αγώνα. Σήμερα  , με άδεια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της  Ελλάδος μεταφέρθηκε και  τοποθετήθηκε, στον χώρο και το ιστορικό πλοιάριο ΣΕΙΡΗΝ, με το οποίο ο Διγενής αφίχθηκε στη Κύπρο το 1954, μεταφέροντας  οπλισμό για την διεξαγωγή του  αγώνα. Από ετών,  σύμφωνα με τους  σκοπούς του ιδρύματος αποφασίστηκε  η ανέγερση  του προβλεπομένου από το καταστατικό μας  Μουσείου,  εξεδόθη δε  νόμιμη άδεια πλην όμως  η  ανέγερση  δεν κατέστη δυνατή λόγω προσκομμάτων  που δημιουργεί  με καθαρά κομματικά κριτήρια, ο  κομμουνιστής Δήμαρχος  Λεμεσού. Η υπόθεση εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της  Κύπρου και αναμένουμε την τελική κρίση.

Οι  δαπάνες  για την συντήρηση και λειτουργία του Μουσειακού χώρου, που βασικά   θα  έπρεπε να  βαρύνουν το ίδρυμα  μας,  καταβάλλονται απο τους ίδιους  τους  αγωνιστές  της  ΕΟΚΑ,  από  φορείς και οργανώσεις των αγωνιστών και από την κυπριακή  κυβέρνηση, μέσω του ΣΙΜΑΕ (Συμβούλιο Ιστορικής  Μνήμης Αγώνα  ΕΟΚΑ),  δεδομένου ότι το  ίδρυμα Στρατηγού  Γ. Γρίβα  – Διγενή επί δεκαετίες βρισκόταν  σε  τελμα  λόγω  διοικητικών προβλημάτων,   απαράδεκτης  γραφειοκρατίας  και άνωθεν αθέμιτων παρεμβάσεων.Σήμερα το ίδρυμα, αρχίζει να λειτουργεί ομαλά και ευελπιστούμεν ότι σύντομα  θα είναι σε θέση να  αναλάβει τμηματικά τις  υποχρεώσεις  του.

Οι  αγωνιστές  της  ΕΟΚΑ παρακολουθούν με  αγωνία και θλίψη τα  όσα τεκταίνονται εις βάρος του ιδρύματος  Διγενή. Εκφράζουν τη λύπη τους για τις  εις  βάρος του ιδρύματος παρεμβάσεις, για την γραφειοκρατία και για όλα τα προσκόμματα που προβάλλονται στην ομαλή λειτουργία  του ιδρύματος.  Ταυτόχρονα στηρίζουν την  Δ.Ε του Ιδρύματος και συνεργάζονται για την επίτευξη των σκοπών του ιδρύματος.

Παρακαλούμε  για άμεση  έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2014,  προκειμένου να μπορέσει το ίδρυμα  να  εκπληρώσει ανεμπόδιστα τους σκοπούς του.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου  2013
Η  Διοικούσα  Επιτροπή