ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ –  ΔΙΓΕΝΗ

Στην Αθήνα και στην  επί της  οδού Χρ. Αποστόλου 34-Λαγονήσι κατοικία του κ. Π. Γιώρκα, που  χρησιμοποιείται ως γραφείο του ιδρύματος κατόπιν ομοφώνου  αποφάσεως της Δ.Ε  σήμερα  10 Oκτωβρίου  2015  ημέραν  Σάββατο και ώραν 17.00, κατόπιν προσκλήσεως  του προέδρου της  Δ.Ε. κ. Παν. Γιώρκα,   συνήλθαν  σε  τακτική  νόμιμη συνεδίαση τα  μέλη της  Διοικούσης Επιτροπής  του Ιδρυματος Στρατηγού Γεωργίου  Γρίβα –  Διγενή προς  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων επί του κάτωθι  θέματος :

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2016 – ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠ ΑΥΤΟΥ

Κατά τη  συνεδρίαση παρέστησαν:

Α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.  ΓΙΩΡΚΑΣ
Β) ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γ) ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ|
Δ)  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ
Ε) ΛΑΖΑΡΟΣ Β. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Ητοι παρέστησαν άπαντα  τα  μέλη της  Δ.Ε.    Διαπιστωθείσης  απαρτίας,  η  Δ.Ε,προχωρεί στη συζήτηση  και λήψη  αποφάσεων ως  ακολούθως:

Ο πρόεδρος  Παν.  Γιώρκας, λαβών τον  λόγο, υπέβαλε   σε  σχέδιο τον  προϋπολογισμο  για  το επόμενο έτος 2016 και  σχέδιο εκθέσεως  επί του προϋπολογισμού.

Η  Δ.Ε μετα  από διαλογική συζήτηση , παμψηφεί και ομοφώνως καταρτίζει και εγκρίνει τον προύπολογισμό του  έτους  2016  ως    ακολούθως:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2016 ΕΩΣ  31/12/2016

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Υπόλοιπο προηγούμενης  χρήσης 245.100,00€
Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων 2.800,00€ 247.900,00€
Φόρος 0,5% επί εσόδων 14,00€ 247.886,00€
Τέλη  αποχέτευσης 2016 3.840,00€ 244.046,00€
Λειτουργικά έξοδα 500,00€ 243.546,00€
Υπόλοιπον εις νέον 243.546,00€

Επίσης  μετά  από διαλογική συζήτηση η Δ.Ε  παμψηφεί και ομοφώνως  καταρτίζει  και εγκρίνει την Εκθεση  επί του  ως  άνω προϋπολογισμού, έχουσαν ως  ακολούθως:

EKΘΕΣΗ  ΕΠΙ ΤΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Υποβάλλομεν συνημμένως τον προϋπολογισμό του έτους  2016 του Ιδρύματος  Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή.

Κατά το έτος 2016 προβλέπονται έσοδα από τόκους  των καταθέσεων που τηρεί το ίδρυμα στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην Αθήνα  και στη Λεμεσό.

Το ίδρυμα  διατηρεί προθεσμιακό  λογαριασμό καταθέσεων στο κεντρικό κατάστημα της  ΕΤΕ (040) το ύψος  των οποίων ανήρχετο στις .17//8/2015 σε 136,203,55   ευρώ.    )  με  επιτόκιο 1.20% .

Το ίδρυμα  επίσης  διατηρεί   προθεσμιακό λογαριασμό καταθέσεων  στο κατάστημα της  ΕΤΕ  στη Λεμεσό Κύπρου. Το υψος της  κατάθεσης  , μετα την αποπληρωμη  του λογαριασμού τελών  αποχέτευσης στις    29/10/2014.  θα  ανέρχεται  σε 100.460,00  ευρώ.ιακό , με επιτόκιο..2,00.%.

Υπάρχουν επίσης  δυο λογαριασμοί καταθέσεων  στις  ως  ανω τράπεζες με μικροποσά ( 490 ευρω  περίπου  στη ΕΤΕ Λεμεσου και  6.750 ευρώ  περίπου  στο κεντρικο κατ/μα  ΕΤΕ – Αθήνα.)  Παραμένουν επίσης εις  χείρας μας  αξιόγραφα 1.200 ευρώ ,  ητοι  τρεις συν/κες ποσού 400 ευρω  εκάστη που έχου λήξει και ο αποδέκτης  (εκδότης των απομνημονευμάτων του Στρατηγου  Γ. Γρίβα – Διγενή) δυσκολευεται να  εξοφλήσει.

 

Κατά  το έτος  2016 υπολογίζεται ότι οι ως άνω καταθέσεις  θα  αποφέρουν έσοδα  από τόκους  2.800,00 ευρώ περίπου. Το έσοδο αυτό  ισως  να είναι μειωμένο λόγω της πτώσεως των επιτοκίων και αυξήσεως των κρατήσεων επί των τόκων.

Επί του πσού αυτού που είναι και το μόνο έσοδο του ιδρύματος, προβλέφθηκε καταβολή  του θεσπισθέντος φόρου 0.5% , καθ υπόδειξη  σας και αναμένουμε τις οδηγίες  για απόδοση στο Δημόσιο.

Η  Διοίκηση του ιδρύματος, με  στόχο την αύξηση των  εσόδων, απεφάσισε ότι πρέπει να  αξιοποιηθεί  η ακίνητη περιουσία του ιδρύματος  που βρίσκεται στη Λεμεσό – Κύπρο.

Ήδη  όπως προβλέπεται από το καταστατικό μας,  σε  συνεργασία με τους φορεις και τις οργανώσεις των  αγωνιστών της  ΕΟΚΑ, προχωρήσαμε  στον ορισμό πενταμελούς  Συμβουλευτικής Επιτροπής με  έδρα  στη Κύπρο  και θητεία  ορισμένου  χρόνου (18  μηνών) στην οποία  αναθέσαμε να  ερευνήσει τις  συνθήκες και να μας υποδείξει ποια είναι η πλέον κατάλληλη και αποδοτική αξιοποίηση. Η διαδικασία  βρίσκεται  σε εξέλιξη. Υποβλήθηκαν στην αρμόδια επιτροπη του Δήμου Λεμεσού προκαταρκτικα  σχέδια και αναμένεται η αποδοχή ή  η απόρριψη τους. Οπως  ειναι γνωστό, ο Δήμος Λεμεσού τηρεί εχθρική στάση έναντι του ιδρύματος, λόγω της κομματικης  ιδεολογίας της κρατούσας παράταξης .  Η  Δ.Ε. Ειναι αποφασισμένη να  επιβάλει  με κάθε νομιμο τρόπο τον σεβασμό των  δικαιωμάτων του ιδρύματος.

Σημειώνουμε ότι, τα  εισοδήματα μας (τόκοι καταθέσεων) δεν θα  επαρκούν για την  κάλυψη  βασικών και παγίων δαπανών, όπως π.χ.  Τέλη  αποχέτευσης.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ συνεπώς  η  αξιοποίηση   της  ακίνητης  περιουσίας του ιδρύματος.     Επί  τέσσερεις  δεκαετίες και  σε  εποχές που ήταν πλέον κατάλληλες, έγιναν κάποιες προσπάθειες για αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος, αλλά  χωρίς  κανένα  αποτέλεσμα. Η σημερινή  Διοίκηση του ιδρύματος  δηλώνει αποφασισμένη να θέσει οριστικά τέρμα στην αδράνεια και στην απάθεια τόσων χρόνων. Είμαστε έτοιμοι να  προβούμε  σε  αξιοποίηση της  περιουσίας, ώστε το ίδρυμα να   αποκτήσει μόνιμη και σταθερή πηγή εισοδημάτων που είναι απαραίτητη για  να  ανταποκριθεί στους  σκοπούς  του. Προχωρούμε  προς τούτο , σε πλήρη  συνεργασία με όλους  τους  φορείς και τις οργανώσεις  αγωνιστών της  ΕΟΚΑ.

 

Προβλέφθηκε ποσό 500 ευρώ για έξοδα διαχείρησης – διοίκησης.Το ποσό αυτό θα είναι αναγκαίο να  δαπανηθεί   κατά τη διαδικασία έρευνας αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ιδρύματος, ως  ανωτέρω  ανελύθη.(  δημοσίευση προκηρύξεων και διαγωνισμού για την ανάθεση έργων αξιοποίησης)Επισημαίνουμε  ότι πέρσυ εγκρίθηκε ανάλογο κονδύλιο 500 ευρώ , πλην όμως  οι δαπάνες καλύφθηκαν από τα ίδια τα  μέλη της  Διοικούσας Επιτροπής .

Σημειώνουμε  ότι η περιουσία του ιδρύματος και οι κυριες  δραστηριότητες  του βρίσκονται στη Κύπρο,  Εντός  του ακινήτου του ιδρύματος που αποτελεί ιστορικό μνημείο, βρίσκεται το κρυσφύγετο του  Διγενή – αργηγείο της ΕΟΚΑ,  ο τάφος του αρχηγού του απελευθερωτικού μας  αγώνα  και το πλοιάριο ΣΕΙΡΗΝ (που μεταφέρθηκε  εκεί με  άδεια του Υπουργείου Άμυνας Ελλάδος ) με  το οποίο ο Διγενής  μετέβη στην Κύπρο κατά την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ. Λειτουργεί  ήδη από πολλών ετών  ως  μουσειακός  χώρος με τη συνεργασία  και οικονομική ευθύνη οργανώσεων των κυπρίων  αγωνιστών της ΕΟΚΑ.

Σημειώνουμε  οτι κύριος  σκοπός του ιδρύματος  ειναι  η  ανέγερση μουσείου στον ιστορικό αυτό χωρο και η διατήρηση της  μνήμης του απελευθερωτικού αγώνα.

Η ανέγερση  του Μουσείου δεν κατέστη  δυνατή  μεχρι τώρα λόγω προσκομμάτων που προβάλλει η Δημοτική Αρχή της  Λεμεσού, με κριτήρια  καθαρά κομματικά. Είχε  εκδοθεί άδεια  από την προηγούμενη Δημοτική  αρχή πλην  ανεκλήθη  όταν εξελέγη  ως  δήμαρχος κομματικό στέλεχος του ΑΚΕΛ.  Ηδη το Ανώτατο Δικαστήριο στη  Λευκωσία  απέρριψε την έφεση  που άσκησε  ο Δήμαρχος Λεμεσού και αναμένουμε να  συμμορφωθεί ο Δήμος Λεμεσού και να  παύσει να  θέτει προσκόμματα στην εκτέλση του έργου..

Συνεπώς  η οικονομική διαχείριση του ιδρύματος πρέπει να κινείται  εντός  αυτών των πλαισίων και  δεν υφίσταται θέμα  χορήγησης  υποτροφιών επί του παρόντος, άλλωστε δεν υπάρχουν πλέον τέκνα  αγωνιστών που  φοιτούν  σε  οιεσδήποτε  σχολές.

Αντιλαμβάνεσθε  ότι  το ίδρυμα  γυρίζει  σελίδα και εξέρχεται από την αδράνεια  δεκαετιών. Η νέα Δ.Ε υπό την προεδρία  του κ. Π. Γιώρκα και με  τη συνεργασία των 4 μελών Σπύρου Δημητρίου, Ιωάννη Τσίντζουρα,  Ανδρέα  Γεωργίου και Λάζαρου Παυλίδη, (μετα  την απόδραση του Α. Δράκου, που επι  τεσσερα  συνεχή  χρόνια δεν έδωσε    σημεία  ζωής) τα οικονομικά του ιδρύματος τέθηκαν  σε πλήρη τάξη. Οι προυπολογισμοί και ισολογισμοί κάθε  χρήσης υποβάλλονται εγκαίρως. Οι ξεχασμένες και εγκαταλειμένες καταθέσεις ενεργοποιήθηκαν και κατέστησαν πλέον αποδοτικές, οι ετήσιες υποχρεώσεις πληρώνονται χωρίς καθυστέρηση και χωρίς πρόστιμο . Τα  συγγράμματα  του  ιδρυτή επανεκδόθηκαν και είναι στη διάθεση του κοινού για να μελετά την ιστορία κατ ευθείαν απο την αυθεντική πηγή. Η ιστοσελίδα  του ιδρύματος  στο διαδύκτιο, με επιμέλεια  και με  δαπάνες του μέλους της  Δ.Ε. κ. Ιωάννη Τσίντζουρα εκσυγχρονίζεται, εμπλουτισμένη με ιστορκό υλικό απο τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Ηδη το ίδρυμα με επιμέλεια του Αντιπροέδρου δρ. Σπύρου  Δημητρίου  απέκτησε  δική του σελίδα στο facebook στην οποία προβάλλονται θέματα  από τον αγώνα της  ΕΟΚΑ. Το ίδρυμα συνεργάζεται πλήρως με τους  εν Κύπρω  αγωνιστές της  ΕΟΚΑ τις οργανώσεις και τους  φορείς τους, Μετά  δε  από όλα αυτά προχωρούμε αποφασιστικά και στην αξιοποίηση μέρους της ακίνητης περιουσίας που θα  δώσει νέα πνοή στο ίδρυμα και θα οδηγήσει σε εκπλήρωση των σκοπών του.

Τυχόν αποδοχή της  προσφυγής που άσκησε  (αρχες του  2011) ενώπιον του ΣτΕ  το τέως  μέλος της  Δ.Ε Α.  Δράκος, κατα  του διορισμού του νυν Προεδρου  Παναγιώτη  Γιώρκα,  πιθανόν να  δημιουργήσει προβλήματα  στην ευρυθμη λειτουργια  του  Ιδρύματος.  Άλλωστε  ειναι  γνωστό τοις πάσιν ότι εκεί  αποσκοπουν και  στοχεύουν τα  διάφορα κέντρα που  υποσκάπτουν τη Διοίκηση του ιδρύματος  . Ελπίζουμε η  εποπτεύουσα  αρχή να αρθεί  στο ύψος  των περιστάσεων                 και να βοηθήσετι στην πρόοδο του ιδρύματος, η τουλάχιστον να  μην προβάλλει  προσκόμματα  στην  εύρυθμη λειτουργία  του.   Ατυχώς, κατά  το παρελθόν, η εποπτευουσα  αρχή  υπήρξε  συνευπεύθυνος για το τέλμα  στο οποίο επί  δεκαετία οδηγήθηκε  το ίδρυμα.

Παρακαλούμε  όπως  εγκρίνετε  άμεσα  τον υποβαλλόμενο  ως άνω προυπολογισμό του 2016,  για να  συνεχιστεί  η εύρυθμη λειτουργία  του ιδρύματος.”

 

Ο εγκριθείς  ως  άνω  προύπολογισμός του  2016 μετα της  συνοδευούσης αυτόν εκθέσεως, θα  υποβληθούν άμεσα στην  αρμοδία  Εποπτευουσαν  αρχή προς έγκριση και θα  αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα  του ιδρύματος.

Μεθ ο μη υπάρχοντος  ετέρου θέματος  λύεται η συνεδρίαση.

Η  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τ.Υ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΚΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ