ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ

Στην Αθήνα, σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2016, ημέραν Σάββατο και ώραν 17.00, στην επί της οδού Χρ. Αποστόλου 34 – Λαγονήσι, κατοικία του Προέδρου της Δ.Ε.Παναγιώτη Γ. Γιώρκα, που χρησιμοποιείται ως εδρα του ιδρύματος, κατόπιν προσκλήσεως του, συνήλθαν σε νόμιμη συνεδριαση τα μέλη της Δ.Ε του ιδρύματος Στρατηγου Γ. Γρίβα – Διγενή, με θέμα:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 ΜΕΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΣ.

Κατα τη συνεδρίαση παρέστησαν:
Παναγιώτης Γ. Γιώρκας, πρόεδρος,
Σπύρος Θ. Δημητρίου Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Δ. Γεωργίου Μέλος\
Ιωάννης Φ. Τζίντζουρας, Μέλος, και
Λάζαρος Β. Παυλίδης, Μέλος

Ητοι παρέστησαν απαντα τα μέλη της Δ.Ε. . Διαπιστωθείσης απαρτίας η Δ.ε προχωρεί στη συζήτηση του θέματος ημερησίας διατάξεως.
Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού εξετάστηκαν τα οικονομικά στοιχεία της ως άνω χρήσεως, τα μέλη της Δ.Ε. Παμψηφεί και ομοφωνως εγκρίνουν τον υποβληθέντα σε σχέδιο Ισολογισμό του 2015 , που έχει ως εξής:

Περιγραφή Εξοδα Ευρώ
Υπόλοιπον  31/12/2014 245.097,52
Τόκοι εισπραχθέντες 3.800,25 248.897,67
Τραπεζικά  έξοδα 15,00 248.882,67
Τέλη Αποχέτευσης 3.418,20 245.464,47
Πρόβλεψη φόρου επί εισόδων 19,00 245.445,47
Υπόλοιπον εις νέα χρήση 245.445,47

Ακολούθως   η  Δ.Ε. Παμψηφεί και ομοφώνως  εγκρίνει την  υποβληθείσα  σε  σχέδιο ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  εχουσαν ούτω:

“Υποβάλλομεν   τον  ισολογισμό του έτους  2015 του ιδρύματος  Στρατηγου  Γ.  Γρίβα  – Διγενή,  τον οποίο καταρτίσαμε  αφού ελέγξαμε τα   οικονομικά  στοιχεία της  περιόδου  από  1/1/2015  έως  31/12/2015

Το ίδρυμα  διαθέτει  τους   εξής  τραπεζικούς  λογαριασμούς  στην  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ. :

α)  προθεσμιακό λογαρισμό στην ΕΤΕ (κατ/μα 040) υψους 136,203,55 ευρώ

β) λογ/σμό ταμιευτηρίου στο ίδο κατ/μα   που στις  31/12/2015  ειχε 6.751,62 ευρώ

γ) προθεσμιακό λογ/σμό  στην ΕΤΕ (Λεμεσός Κύπρου) υψους 100.818,63 ευρώ

δ) λογ/σμό ταμιευτηρίου στοίδιο κατ/μα που στις  31/12/2015  είχε 490,67 ευρώ

Επίσης  στις  31/12/2015  είχαμε εις  χείρας  μας  συν/κες  συνολικού ποσού  1.200 ευρώ αποδοχής των  εκδόσεων ΠΕΛΑΣΓΟΣ, που αφορούν πνευματικά  δικαιώματα από την  εκδοση των απομνημονευμάτων του ιδρυτή.

Το μοναδικό εισόδημα  του ιδρύματος είναι οι τόκοι από τις  καταθέσεις που ανήλθαν  στο σνολικό ποσό των 3.800,25  ευρώ. Ηδη  λόγω πτωτικής τάσεως  των επιτοκίων τα  έσοδα  μειώνονται  αισθητά. Η  Δ.Ε  εκδράζει  την θέληση της  να προβεί  σε  αξιοποίηση της  εν Κύπρω περιουσίας  του ιδρύματος, σύμφωνα με  τον  σκοπό  του ιδρύματος, εχουσα  επίγνωση των εμποδίων  και προβλημάτων  που θα προκύψουν.

Μοναδική  δαπάνη που βαρύνει το ίδρυμα  είναι τα  ετήσια τέλη  αποχέτευσης για την πληρωμή των οποίων  μόλις  επαρκούν οι  ειπραττόμενοι  τόκοι.  Λοιπά  σημαντικά  εξοδα για τη  συντήρηση της περιουσίας του ιδρύματος στη  Λεμεσό,   καταβάλλονται  από  τις οργανώσεις  των  αγωνιστών της  ΕΟΚΑ .

Επίσης άλλα  λειτουργικά έξοδα  του ιδρύματος καλύπτονται  από τα  μέη της  Δ.Ε.

Εγινε  πρόβλεψη για πληρωμη  του  ειδικού  φόρου που  επεβλήθη  προσφάτως  και αναμένωμεν οδηγίες  σας  για τον τρόπο απόδοσης  του.

Ο  ως  άνω ισολογισμός  απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση  του ιδρύματος.”

 

Εξουσιοδοτείται  το μέλος Ανδρέας  Δ.  Γεωργίου να  υποβάλει στην ε αρμόδια ποπτευουσαν αρχη  όλα  τα  σχετικά  έγγραφα που αφορούν  τον  άνω ισολογισμό.

Μεθ ο μη υπάρχοντος  ετερου  θέματος, λύεται η  συνεδρίαση.

Η  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  Γ.  ΓΡΙΒΑ  –  ΔΙΓΕΝΗ