ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ –  ΔΙΓΕΝΗ

Στην Αθήνα και στην  επί της  οδού Χρ. Αποστόλου 34-Λαγονήσι κατοικία του κ. Π. Γιώρκα, που  χρησιμοποιείται ως γραφείο του ιδρύματος κατόπιν ομοφώνου  αποφάσεως της Δ.Ε  σήμερα  19 Oκτωβρίου  2016  ημέραν  Σάββατο και ώραν 17.00, κατόπιν προσκλήσεως  του προέδρου της  Δ.Ε. κ. Παν. Γιώρκα,   συνήλθαν  σε  τακτική  νόμιμη συνεδίαση τα  μέλη της  Διοικούσης Επιτροπής  του Ιδρυματος Στρατηγού Γεωργίου  Γρίβα –  Διγενή προς  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων επί του κάτωθι  θέματος :

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2017 – ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠ ΑΥΤΟΥ

Κατά τη  συνεδρίαση παρέστησαν:

Α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.  ΓΙΩΡΚΑΣ
Β) ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γ) ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ|
Δ)  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ
Ε) ΛΑΖΑΡΟΣ Β. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Ητοι παρέστησαν άπαντα  τα  μέλη της  Δ.Ε.    Διαπιστωθείσης  απαρτίας,  η  Δ.Ε,προχωρεί στη συζήτηση  και λήψη  αποφάσεων ως  ακολούθως:

Ο πρόεδρος  Παν.  Γιώρκας, λαβών τον  λόγο, υπέβαλε   σε  σχέδιο τον  προϋπολογισμο  για  το επόμενο έτος 2016 και  σχέδιο εκθέσεως  επί του προϋπολογισμού.

Η  Δ.Ε μετα  από διαλογική συζήτηση , παμψηφεί και ομοφώνως καταρτίζει και εγκρίνει τον προύπολογισμό του  έτους  2016  ως    ακολούθως:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2017 ΕΩΣ  31/12/2017

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Υπόλοιπο προηγούμενης  χρήσης 243.900,00€
Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων 1.700,00€ 245.600,00€
Φόρος 0,5% επί εσόδων 8,50€ 245.591,50€
Τέλη  αποχέτευσης 2016 3.417,20€ 242.174,30€
Λειτουργικά έξοδα 500,00€ 241.674,30€
Υπόλοιπον εις νέον 241.674,30€

Επίσης  μετά  από διαλογική συζήτηση η Δ.Ε  παμψηφεί και ομοφώνως  καταρτίζει  και εγκρίνει την Εκθεση  επί του  ως  άνω προϋπολογισμού, έχουσαν ως  ακολούθως:

EKΘΕΣΗ  ΕΠΙ ΤΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Υποβάλλομεν συνημμένως τον προϋπολογισμό του έτους  2017 του Ιδρύματος  Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή.

Κατά το έτος 2017 προβλέπονται έσοδα από τόκους  των καταθέσεων που τηρεί το ίδρυμα στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην Αθήνα  και στη Λεμεσό, το υψος  των οποίων   με τα  σημερινα  δεδομένα υπολογίζεται  σε 1.700,00 ευρώ

Αυτό είναι το μοναδικο  έσοδο και  είναι μειωμένο λόγω της πτώσεως των επιτοκίων και αυξήσεως των κρατήσεων επί των τόκων.

Επί του πσού αυτού που είναι και το μόνο έσοδο του ιδρύματος, προβλέφθηκε καταβολή  του θεσπισθέντος φόρου 0.5% , καθ υπόδειξη  σας και αναμένουμε τις οδηγίες  για απόδοση στο Δημόσιο.

Η  Διοίκηση του ιδρύματος, με  στόχο την αύξηση των  εσόδων, απεφάσισε ότι πρέπει να  αξιοποιηθεί  η ακίνητη περιουσία του ιδρύματος  που βρίσκεται στη Λεμεσό – Κύπρο και προχωρεί στην υλοποίηση  αυτης της  απόφασης σε  συνεργασία με τους φορεις και τις οργανώσεις των  αγωνιστών της  ΕΟΚΑ.  Περί  τούτου σας  ενημερωσαμε  εγγραφως και λεπτομερως  στη  περσινη εκθεση μας.

\                            Σημειώνουμε ότι, τα  εισοδήματα μας (τόκοι καταθέσεων) δεν θα  επαρκούν για την  κάλυψη  βασικών και παγίων δαπανών, όπως π.χ.  Τέλη  αποχέτευσης. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ συνεπώς  η  αξιοποίηση   της  ακίνητης  περιουσίας του ιδρύματος.

Προβλέφθηκε δαπάνη 3.417,20 ευρώ  για πληρωμή τελών  αποχέτευσης.

Προβλέφθηκε ποσό 500 ευρώ για έξοδα διαχείρησης – διοίκησης.Συνηθως τα  έξοδα  αυτά καταβάλλονται εξ ιδίων  από μέλη της  Δ.Ε.

Σημειώνουμε  ότι η περιουσία του ιδρύματος και οι κυριες  δραστηριότητες  του βρίσκονται στη Κύπρο,  Εντός  του ακινήτου του ιδρύματος που αποτελεί ιστορικό μνημείο, βρίσκεται το κρυσφύγετο του  Διγενή – αργηγείο της ΕΟΚΑ,  ο τάφος του αρχηγού του απελευθερωτικού μας  αγώνα  και το πλοιάριο ΣΕΙΡΗΝ (που μεταφέρθηκε  εκεί με  άδεια του Υπουργείου Άμυνας Ελλάδος ) με  το οποίο ο Διγενής  μετέβη στην Κύπρο κατά την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ. Λειτουργεί  ήδη από πολλών ετών  ως  μουσειακός  χώρος με τη συνεργασία  και οικονομική ευθύνη οργανώσεων των κυπρίων  αγωνιστών της ΕΟΚΑ.

Σημειώνουμε  οτι κύριος  σκοπός του ιδρύματος  ειναι  η  ανέγερση μουσείου στον ιστορικό αυτό χωρο και η διατήρηση της  μνήμης του απελευθερωτικού αγώνα.

Παρακαλούμε  όπως  εγκρίνετε  άμεσα  τον υποβαλλόμενο  ως άνω προυπολογισμό του 2017  για να  συνεχιστεί  η εύρυθμη λειτουργία  του ιδρύματος. Γινεται μνεία οτι εκκρεμει  παρ υμιν η έγκριση  του προϋπολογισμού του 2016.

Ο καταρτισθείς  ως  άνω  προύπολογισμός του  2017μετα της  συνοδευούσης αυτόν εκθέσεως, θα  υποβληθούν άμεσα στην  αρμοδία  Εποπτευουσαν  αρχή προς έγκριση και θα  αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα  του ιδρύματος.

Μεθ ο μη υπάρχοντος  ετέρου θέματος  λύεται η συνεδρίαση.

Η  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τ.Υ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΚΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ