ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ

Στην Αθήνα και στην επί της οδού Χρ. Αποστόλου 34-Λαγονήσι κατοικία του κ. Π. Γιώρκα, που χρησιμοποιείται ως γραφείο του ιδρύματος κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Δ.Ε σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2016 ημέραν Σάββατο και ώραν 13.00, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της Δ.Ε. κ. Παν. Γιώρκα, συνήλθαν σε νόμιμη συνεδρίαση τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος Ημερησίας Διατάξεως:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016 – ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κατα τη συνεδρίαση παρέστησαν:
Α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΙΩΡΚΑΣ
Β) ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γ) ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ) ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ
Ε) ΛΑΖΑΡΟΣ Β. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Ητοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη της Δ.Ε. Διαπιστωθείσης απαρτίας , η Δ>Ε προχωρεί στη συζήτηση του θέματος Ημερησίας Διατάξεως.
Μετα από έλεγχο των νομίμων δικαιολογητικών η Δ.Ε παμψηφεί και ομοφώνως εγκρίνει τον ισολογισμό της περιόδου από 1/1/2016 έως 31/12/2016, έχοντα ως εξής:

Περιγραφή Εξοδα Ευρώ
Υπόλοιπον 245.464,47
Τόκοι εισπραχθέντες 1.865,71 247.330,18
Τέλη Αποχέτευσης 3.417,20 243.912,98
Τραπεζικά  έξοδα 18,00 243.894,98
Υπόλοιπον εις νέα χρήση 243.894,98

Περαιτέρω η Δ.Ε , μετα απο διαλογική συζήτηση εγκρίνει παμψηφεί και ομοφώνως την έκθεση επί του άνω Ισολογισμού, ως αύτη υπεβλήθη υπό του προέδρου κ. Π. Γιώρκα, έχουσαν ούτω:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Υποβάλλομεν συνημμένως τον Ισολογισμό της χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/20146
Στις 31/12/2016 το ίδρυμα διέθετε καταθέσεις συνολικού ύψους 243.894,98 ευρώ. Οι καταθέσεις αυτές αφορούν:
α) Προθεσμιακή κατάθεση ύψους 136,203,55 ευρώ. Στην ΕΤΕ (κεντρικο κατ/μα Αθηνών)
β) κατάθεση ταμιευτηρίου ύψους 9.174,74 ευρώ στο ιδιο τραπεζικό κατ.μα
γ) προθεσμιακή κατάθεση υψους 98.040,68 ευρώ στο κατ.μα ΕΤΕ στη Λεμεσό Κύπρου
δ) κατάθεση ταμιευτηρίου ύψους 476,01 ευρώ στο αυτο ως άνω κατάστημα
Δηλονότι το ύψος των καταθέσεων του ιδρύματος στις 31/12/2016ανέρχεται σε 243.894,98 ευρώ

Το κονδύλιο τραπεζικά έξοδα ύψους 18,00 ευρώ αφορά έξοδα και επιβαρύνσεις για πληρωμες μέσω τραπέζης των λογαριασμών αποχέτευσης.
Οι τόκοι που εισπράχθηκα κατά το 2016 ανήλθαν συνολικά σε 1.865,71 ευρώ. Βεβαίως σήμερα τα επιτόκια βαίνουν φθίνοντα, αφ ετέρου επεβλήθησαν και πρόσθετες κρατήσεις επι των τόκων, που στη Κύπρο φθάνουν το 30%.
Ο υποβαλλόμενος ισολογισμός απεικονίζει επακριβώς την οικονομική κατάσταση του ιδρύματος όπως διαμορφώθηκε κατα την άνω περίοδο.
Μεθ ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Η  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  Γ.  ΓΡΙΒΑ  –  ΔΙΓΕΝΗ