ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Το ίδρυμα Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή, έχει στη πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του, δυο ακίνητα συνολικής επιφάνειας 21.874 τ.μ., που βρίσκονται στη πόλη της Λεμεσού (περιοχή Νεάπολης – ενορία Αγ. Νικολάου) και επί της λεωφόρου Γρίβα – Διγενή και των οδών Καλυψούς και Πηνελόπης. Πρόκειται για το τεμάχιο με αρ. 282, επιφανείας 20.216 και το τεμάχιο 329 επιφανείας 1.658 τ.μ. τα οποία είναι καταχωρημένα στο κτηματολόγιο με αρ, εγγραφής 2/48651/26-7-73, αρ. Φακέλλου 5/Α/260/1967 τμήμα 2 φύλλο 54 Σχέδιο 510404 .
Τα ως άνω ακίνητα προσφέρονται για αξιοποίηση – εκμετάλλλευση, βάσει της χορηγηθείσης έγκρισης προκαταρκτικών απόψεων Π.Ε. 145/15.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, βάσει του ως άνω σχεδιασμού που έλαβε προκαταρκτική έγκριση από τις πολεοδομικές υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού:
Α) ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
Πρόκειται για την περιοχή όπου βρίσκεται το κρησφύγετο – ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΟΚΑ , το πλοιάριο ΣΕΙΡΗΝ και ο τάφος του ΔΙΓΕΝΗ και την περιοχή όπου προβλέ-πεται ανέγερση κτηρίου γραφείων του ιδρύματος, σε εμβαδόν κάλυψης 840 τ.μ. και συνολική επιφάνεια κτισμάτων 3.080 τ.μ.

Β) ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Εμβαδόν κάλυψης 1.150 τ.μ.. Προβλέπεται η ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας εμβαδού 2.662 τ.μ. καθως και ανέγερση διδύμων πύργων – γραφείων εμβαδού 5.880 τ.μ.

ΟΡΟΙ
Ο επενδυτής θα προβεί με δαπάνες του στην ανέγερση της ξενοδοχει-ακής μονάδας, των διδύμων πύργων – γραφείων καθώς και του κτιρίου γραφείων του ιδρύματος.
Στον επενδυτή παραχωρείται το δικαίωμα εκμετάλλλευσης της ξενοδοχειακής μονάδας και των διδύμων πύργων – γραφείων για χρονική περίοδο που θα συμφωνηθεί κατά τις διαπραγματευσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.
Η ανέγερση θα γίνει βάσει της ως άνω έγκρισης Π.Ε. 145/15 και υπό τους όρους και συμφωνίες που θα καθοριστούν κατα τις διαπραγματευσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Για περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στους Φεραίος & Συνεργάτες – Αρχιτέκτονες (Κύπρος – Αθήνα) email info@feraiosandassociates.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές όπως εντος 90 ημερών από της δημοσιοποιήσεως της παρούσης, να υποβάλουν εγγράφως προτάσεις προς την Διοικούσαν Επιτροπήν του Ιδρύματος είτε δια ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση giorkas @ gmail.com , είτε δι” επιστολής στη διεύθυνση:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ οδός Ευαγγελικής Σχολής αρ. 102, Βύρωνας Αττικής Τ.Τ. 16232 – ΕΛΛΑΣ.

ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαίου 2017
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ