ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Τόμος ούτος αποτελεί το ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΑΓΩΝΟΣ ΕΟΚΑ. Περιλαμβάνει την δράσιν αυτής εις όλας τας εκδηλώσεις και σύντομον εξιστόρησιν των σημαντικωτέρων γεγονότων.
Εις τον τόμον αυτόν κατεχώρισα λεπτομερέστερον αντικείμενα, ων απλήν μόνον μνείαν έκαμα εις τον τόμον των Απομνημονευμάτων, ως περί Νεολαίας, οργανώσεως και διαφωτίσεως του λαού, οπλισμού κλπ.. Διαλαμβάνονται, ιδία και τα πρί της μαχητικής δράσεως της Οργανώσεως και του τρόπου, καθ’ όν συνέλαβα εν νω την δράσιν αυτήν, ως και πως την ωργάνωσα και τη διηύθυνα.
Επροτίμησα να καταχωρίσω τα γεγονότα κατά Τομείς, ώστε να μη παραλείψω, κατά το δυνατόν, ουδεμίαν σοβαράν ενέργειαν, να καταφανή δε ούτω το μέγεθος της προσπαθείας μας, να αποδοθή επί πλέον εις έκαστον τομέα ο αρμόζων έπαινος δια την προσπάθειάν του.
Είναι πιθανόν να παρουσιάζωνται διαφοραί τινες μεταξύ των αναφερομένων εις τον παρόντα τόμων γεγονότων, από απόψεως, ιδία, ημερομηνιών ή και μνείας αυτών, ως και άλλων τινών αναφερομένων εις τον Πίνακα του Παραρτήματος του τόμου των Απομνημονευμάτων (σελ. 6-45). Διότι εις μεν τον τελευταίον αυτόν τόμον περιελήφθησαν όσα γεγονότα είχον τότε υπ’ όψιν, βάσει του Αρχείου μου, εις τον παρόντα δε τόμον εγένετο αυστηματικωτέρα έρευνα βάσει και των εκθέσεων των Τομέων και ατόμων, αι οποίαι μου υπεβλήθησαν μετά την δημοσίευσιν των Απομνημονευμάτων. Συνεπώς, ο παρών τόμος πρέπει να θεωρηθή πληρέστερος και ακριβέστερος από απόψεως εκθέσεως των πολεμικών γεγονότων.
Ως προς τας απωλείας των Βρεττανών, ενδεχομένως οι αναγραφόμενοι αριθμοί να μη ανταποκρίνονται εις την πραγματικότητα. Ούτοι εδόθησαν υπό των Τομέων, πιθανώς όμως οι εκτελεσταί να μη ηδύναντο εκάστοτε να εκτιμήσουν απακριβώς τας απωλείας του αντιπάλου, αίτινες υπελογίσθησαν ενίοτε επί τη βάσει απλών ενδείξεων και υπό το κράτος ψυχολογικής καταστάσεως δημιουργημένης εκ της ανάγκης εσπευσμένης αποχωρήσεως τούτων εκ του τόπου της συμπλοκής.
Ήμην υποχρεωμένως, όταν δεν είχον άλλο στοιχείο μάλλον συγκεκριμένον, να δεχθώ τας απωλείας, αι οποίαι μου αναφέροντο, καίτοι εις τινας περιπτώσεις αθεώρουν ταύτας μη ανταποκρινομένας εις την πραγματικότητα.
Θα επεθύμουν να περιληφθή εις τον παρόντα τόμον και παράρτημα με τα ονόματα όλων εκείνων, οι οποίοι καθ’ οιονδήποτε τρόπον συνεισέφερον εις τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Τούτο, ατυχώς, είναι δύκολον, καθόσον είναι πάρα πολλά και θα κατελάμβαναν περίπου 200 σελίδας. Ως εκ τούτου το Παράρτημα με τα ονόματα παραμένει εις το αρχείον μου, με την ελπίδα ότι θα παρασχεθή βραδύτερον εθκαιρία δημοσιεύσεως τούτου.
Χάρτης περιλαμβάνων τα όρια των τομέων υπάρχει εις το βιβλίον μου «ΑΓΩΝ ΕΟΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ».
Οι αναγνώσται του παρόντος πιθανόν να διερωτώνται, ως πολλοί ξένοι και ημέτεροι : Που είναι σήμερον η φλόξ, η οποία ήναπτεν εις τα στήθη του Ελληνικού Κυπριακού λαού όταν τον ωδήγουν εις την δόξαν και τι έπραξαν εκείνοι, οι οποίοι μετά το πέρας του αγώνος τον διοικούν, δια την εθνικήν του επιβίωσιν και αποκατάστασιν;
Εις τας ψυχάς όμως της νέας Κυπριακής γενεάς υπάρχει πάντοτε η ανάμνησις των επικών αγώνων της Κυπριακής Εποποιίας 1955-1959, προ παντός δε η εθνική φλόξ εν υπολανθανούση καταστάσει παραμένει άσβεστη εις τας στήθη της παρά το γεγονός, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, αφού απέτυχε να δημιουργήση «Κυπριακήν συνείδησιν», προσπαθεί τώρα να την καταπνίξη δια την εξυπηρέτησιν καθαρώς προσωπικών του φιλοδοξιών. Δεν είναι δε παράδοξον πως ο Κομμουνισμός από 8-10% που ήτο μετά την λήξιν του αγώνος της ΕΟΚΑ, έφθασε σήμερον 40-42%.
Δυστυχώς έλειπεν από την Κύπρον η ηγεσία εκείνη, η οποία θα παρελάμβανε τον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν, θα τον ωδηγούσε και πάλιν εις ηρωικούς αγώνας και θα τον καθιστούσε άξιον παγκοσμίου σεβασμού. Την ιδικήν μου παρουσίαν εις Κύπρον εφοβούντο διάφοροι πανικόβλητοι «ρεαλισταί» εις Λευκωσίαν και Αθήνας. Και είχον προσπαθήσει δια μέτρων να την αποτρέψουν. Ελπίζω όμως πάντοτε εις τον Θεόν ότι θα με προστατεύση και θα με ενδυναμώνη δια να ξαναρχίσω τον επόμενον γύρον του Ενωτικού αγώνος μου και ότι ο αδικηθείς Ελληνικός Κυπριακός λαός θα με ακολουθήση πιστώς και εις το νέον Εθνικόν σάλπισμά μου. Και η πράξις μου αυτή θα είναι η τελευταία αλλά και μεγαλυτέρα που θα μπορούσα να προσφέρω ακόμη εις την ιδιαιτέραν μου Πατρίδα και την Ελλάδα.
Διατί δεν επετεύχθη ο σκοπός του αγώνος της ΕΟΚΑ, η ΕΝΩΣΙΣ, εφ’ όσον υπήρξαμεν νικηταί απί του πολεμικού πεδίου, η δε οργάνωσις και ορμή της ΕΟΚΑ ήτο τοιαύτη ώστε να εγγυάται εκείνο το οποίον είπεν ο στρατάρχης MONTGOMERY: «Στρατηγικώς η ΕΟΚΑ είναι αήττητος».
Ποίοι οι υπεύθυνοι της μη επιτεύξεως της ΕΝΩΣΕΩΣ, παρά τας τόσας θυσίας του Ελληνικού Κυπριακού λαού και της Ελλάδος;
Πως εγεννήθη το «εφικτόν» υπό της δυάδος Μακαρίου – Κληρίδη, αντί του πολεμικού παιάνος της ΕΟΚΑ : ΕΞΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ;
Εις αυτά τα σοβαρά ερωτήματα η απάντησις θα δοθή εις τον επόμενον τόμον, ο οποίος εκδοθήσεται προσεχώς και ο οποίος θα καλύψη την περίοδον από της λήξεως του αγώνος της ΕΟΚΑ μέχρι της ημέρας της εκδόσεώς του.
Θα έλθουν τότε εις φως δια πρώτην φοράν στοιχεία αδιάσειστα, ώστε οι υπεύθυνοι της μη πραγματοποιήσεως μέχρι σήμερον της ΕΝΩΣΕΩΣ να παραδοθούν υπόδικοι εις την αδέκαστον κρίσιν της Ιστορίας και ολόκληρου του Ελληνισμού.
Θα αντιληφθή τις εκ της αναγνώσεως του τόμου αυτού, καθώς και του τόμου των Απομνημονευμάτων μου, ποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικώς συνεισέφερον εις τον αγώνα της ΕΟΚΑ και ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ενώ είναι ο μόνος ο οποίος τον εξεμεταλλεύθη, ουδέν ουσιαστικόν συνεισέφερεν εις αυτόν, τουναντίον δε υπήρξεν εμπόδιόν του.
Δύναμαι να είπω, έχων υπ’ όψιν την μετέπειτα συμπεριφοράν του, ότι από απόψεως διεξαγωγής του αγώνος ήτο ευτύχημα διότι ευρίσκετο εκτός κύπρου, διότι άλλως θα ηρχόμεθα εις ρήξιν και θα ηναγκαζόμην να τον απομακρύνω, πράγμα ουχί δύσκολον δι’ εμέ με το επικρατούν τότε εν Κύπρω κλίμα.
Προσωπικώς έπραξα εις το ακέραιον το καθήκον μου, ετήρησα τον όρκον μου, τον οποίον έδωσα, και δεν θα παύσω να αγωνίζωμαι δια την ΕΝΩΣΙΝ εφ’ όσον ζω.

Αθήναι Αύγουστος 1971. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ