ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ –  ΔΙΓΕΝΗ

Στην Αθήνα και στην επί της οδού Χρ. Αποστόλου 34-Λαγονήσι κατοικία του κ. Π. Γιώρκα, που χρησιμοποιείται ως γραφείο του ιδρύματος κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Δ.Ε. συνήλθαν σημερα 1η Σεπτεμβρίου 2019 ημέραν Κυριακή και ώραν 17.00, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της Δ.Ε. κ. Παν. Γιώρκα, συνήλθαν σε τακτική νόμιμη συνεδίαση τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Ιδρυματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2017 – ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠ ΑΥΤΟΥ

Κατά τη  συνεδρίαση παρέστησαν:

Α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.  ΓΙΩΡΚΑΣ
Β) ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γ) ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ|
Δ)  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ
Ε) ΛΑΖΑΡΟΣ Β. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Ητοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη της Δ.Ε. Διαπιστωθείσης απαρτίας, η Δ.Ε,προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων ως ακολούθως:
Ο πρόεδρος Παν. Γιώρκας, λαβών τον λόγο, υπέβαλε σε σχέδιο τον προϋπολογισμο για το επόμενο έτος 2020 και σχέδιο εκθέσεως επί του προϋπολογισμού. Και ζητησε να εγκριθεί από τη. Δ.Ε..
Η Δ.Ε μετα από διαλογική συζήτηση , παμψηφεί και ομοφώνως καταρτίζει και εγκρίνει τον προύπολογισμό του έτους 2020 ως ακολούθως:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2020 ΕΩΣ 31/12/2020

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Υπόλοιπο προηγούμενης  χρήσης 231.415,00€
Τέλη Αποχέτευσης 2020 4.882,92€ 226.532,08€
Λειτουργικά Eξοδα
1.- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
α) έξοδα δημοσιεύσεων
β) αμοιβή τεχνικού συμβούλου
γ) αμοιβή νομικού συμβούλου
 200,00€
2.000.00€
17.850,00€
226.332,08€
224.332,08€
206.482,08€
2.- EΞΟΔΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
α) αμοιβές απασχολουμενου στο μουσείον
β) τηλέφωνο
γ) ηλεκτρισμός
δ) νερό
ε) συστήματα ασφαλείας
στ) καθαριότητα
7.200.00€
300,00€
1.200,00€
100,00 €
250,00€
200,00€
199.282,08€
199.982,08€
197.782,08€
197.682,08€
197.432,08€
197.232,08€
3.- ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΜΑΤΟΣ
α) συντήρηση πρασίνου
β) καθαριότητα
1.000,00 €
1.500,00€
196.232,08€
194.732,08€
4.- ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ 500,00€ 194.232,08€
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 30,00€ 194.262,08€
φόρος 0,5%επί εσόδων(114,75) +1,50=116,25) 116,25€ 194.145,83€
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 30,00€ 194.262,08€
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 194.145,83€

Επίσης μετά από διαλογική συζήτηση η Δ.Ε παμψηφεί και ομοφώνως καταρτίζει και εγκρίνει την Έκθεση επί του ως άνω προϋπολογισμού, έχουσαν ως ακολούθως:

EKΘΕΣΗ  ΕΠΙ ΤΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Υποβάλλομεν συνημμένως τον προϋπολογισμό του έτους 2020 του Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή.

ΕΣΟΔΑ

Κατά το έτος 2020 προβλέπονται έσοδα από τόκους των καταθέσεων που τηρεί το ίδρυμα στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην Αθήνα και στη Λεμεσό, το υψος των οποίων με τα σημερινα δεδομένα υπολογίζεται περίπου σε 30,00.ευρώ

Αυτό είναι το μοναδικο έσοδο και είναι μηδαμηνο λόγω της πτώσεως των επιτοκίων και αυξήσεως των κρατήσεων επί των τόκων.

Επί του ποσού αυτού που είναι και το μόνο έσοδο του ιδρύματος, προβλέφθηκε καταβολή του θεσπισθέντος φόρου 0.5% , καθ υπόδειξη σας και αναμένουμε τις οδηγίες για απόδοση στο Δημόσιο.

Ειναι φανερό οτι το ιδρυμα πλέον έχει μηδενικά έσοδα, Ως εκ τούτου ειναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ προκειμένου να επιτευχθει κάλυψη βασικων αναγκαίων και αναποφεύκτων δαπανών Στο θέμα αυτό θα αναφερθουμε εκτενώς στη συνέχεια της εκθεσης μας.

ΕΞΟΔΑ

α) Προβλέφθηκε δαπάνη 4.882,92 ευρω για τα τέλη αποχετευσης. Τα τέλη αυτα ειναι ετήσια και υπολογιζονται βάσει της αξιας της ακινητης περιουσίας

β) προβλέφθηκαν εξοδα για τη λειτουργία του ΜΟΥΣΕΙΟΥ και για τη συντηρηση του πρασίνου και καθαριοτητα των οικοπέδων.

Σημειώνουμε ότι η περιουσία του ιδρύματος και οι κυριες δραστηριότητες του βρίσκονται στη Κύπρο, Εντός του ακινήτου του ιδρύματος που αποτελεί ιστορικό μνημείο, βρίσκεται το κρυσφύγετο του Διγενή – αργηγείο της ΕΟΚΑ, ο τάφος του αρχηγού του απελευθερωτικού μας αγώνα και το πλοιάριο ΣΕΙΡΗΝ (που μεταφέρθηκε εκεί με άδεια του Υπουργείου Άμυνας Ελλάδος ) με το οποίο ο Διγενής μετέβη στην Κύπρο κατά την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ. Λειτουργεί ήδη από πολλών ετών ως μουσειακός χώρος με τη συνεργασία και οικονομική ευθύνη οργανώσεων των κυπρίων αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Μεχρι σημερα τόσον τα έξοδα τουΜουσείου, οσον και τα εξοδα για συντηρηση του πρασίνου και για καθαριοτητα των οικοπέδων εκτάσεως 23 στρεμμάτων περίπου, εκαλύπτοντο απο το Ιδρυμα Μνημείου ΔΙΓΕΝΗ. Για το 2020 μας ενημερωσαν οτι δεν θα συνεχισουν να πληρωνουν για λογαριασμό μας και θα πρέπει να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη, επιφυλάσσονται δε να αναζητησουν και οσα ποσά εδαπάνησαν προς ωφελος του ιδρύματος, ενόσω το ιδρυμα δεν ηδυνατο να εκπληρωσει τις υποχρεωσεις του.

Ως εκ τούτου προβλεψαμε δαπάνη 7.200 ευρώ για απασχόληση ενός προσώπου που απασχολείται καθημερινα στο Μουσείον. Καθως και δαπάνη για πληρωμη ρεύματος, νερού, τηλεφωνου, συστηματων ασφαλειας και καθαριοτητος του Μουσείου., συνολικού υψους 2.050,00 ευρω .

Προβλέφθηκε επίσης δαπάνη 2.500,00 ευρω για συντηρηση του πρασίνου και καθαριότητα του περιβάλλοντος χωρου εκτάσεως 23 στρεμμάτων.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

Οι προσπάθειες για αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος που ξεκινησαν απο το 2013, συνεχίζονται μεχρι να βρεθεί επενδυτής. Με την αξιοποίηση της περιουσίας θα εξασφαλιστούν εισοδήματα που απαιτούνται για την πρόοδο του ιδυματος.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Της ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Διοίκηση του ιδρύματος, με στόχο την αύξηση των εσόδων, απεφάσισε από το έτος 2013 , ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του ιδρύματος που βρίσκεται στη Λεμεσό – Κύπρο και προχώρησε στην υλοποίηση αυτής της απόφασης σε συνεργασία με τους φορεις και τις οργανώσεις των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Περί τούτου σας ενημερωσαμε εγγραφως και λεπτομερως στη έκθεση μας επί του προυπολογισμού του 2016..

Η συσταθείσα από το 2013 Συμβουλευτική εν Κύπρω Επιτροπή , απαρτιζόμενη από αρχιτέκτονες μηχανικούς και επιχειρηματίες, μας υπέβαλε σχέδιο ενιαίας ανάπτυξης (για ολα τα ακίνητα εκτάσεως 22 στρεμμάτων περίπου) το οποίο έγινε δεκτό από την μεγάλη πλειοψηφία των οργανώσεων. Η προκήρυξη για εξεύρεση επενδυτή δημοσιεύθηκε στις 3/5/2017, πλην όμως δεν υπήρξε ενδιαφέρον από επενδυτές, οπότε τα φιλόδοξα αυτά σχέδια εγκαταλήφθηκαν προσωρινά.

Στη συνέχεια λήφθηκε απόφαση για αξιοποίηση , κατά το σύστημα αντιπαροχής δύο τεμαχίων συνολικής έκτασης 2.000 τ.μ. περίπου. Δημοσιεύσαμε προκήρυξη προς επενδυτές για να μας υποβάλουν προτάσεις. Πλην όμως η προσπάθεια απέβη άκαρπη.

Έχοντας υπ όψιν ότι :

α) επίκειται η έκδοση της Οικοδομικής Αδείας Π.Α 937/2007 , μετά από οδύσσεια που κράτησε πέραν της δεκαετίας εξ αιτίας των αντιρρήσεων και εμποδίων που τέθηκαν από διαφόρους παράγοντες στα πλαίσια πολίτικων σκοπιμοτήτων. Η άδεια αυτή αφορά την στέγαση του πλοιαρίου ΣΕΙΡΗΝ , την προστασία και ανάδειξη του ΜΟΥΣΕΙΟΥ- Αρχηγείου της ΕΟΚΑ και την διαμόρφωση του χώρου.

β)τα δεδομένα οικοδομικής ανάπτυξης στη Κύπρο έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε ολές τις πόλεις και ειδικά στη Λεμεσό για ανέγερση πολυορόφων κτιρίων .

ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ η Δ.Ε. προχωρά σε νέα προκήρυξη για ενιαία ανάπτυξη των ακινήτων ιδιοκτησίας του ιδρύματος.. Ευχόμαστε οι υπηρεσίες σας να μην προβάλουν εμπόδια στην προσπάθεια αυτή. Η. Δ.Ε θα εξασφαλίσει πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια των διαδικασιών και πλήρη εξασφάλιση των περιουσιακών δικαιωμάτων του ιδρύματος, με σεβασμό στην ιερότητα των μνημείων που υπάρχουν στο ακίνητο ιδιοκτησίας μας ( Αρχηγείον ΕΟΚΑ – κρησφύγετο, τάφος του ιδρυτή και πλοιάριο “ΣΕΙΡΗΝ”). Επισημαίνουμε οτι αντιθετες απόψεις μικρής μειοψηφίας ανθρώπων που είναι άσχετοι και αδιαφοροι για τα οικονομικά προβλήματα του ιδρύματος, δεν πρέπει να ληφθουν υπ όψιν διότι ειναι εκτος πάσης πραγματικότητος. Δεν αντιλαμβάνονται οτι το ίδρυμα χωρίς αξιοποιήση της περιουσίας του, χωρίς εισοδήματα, θα απαξιωθεί και θα σβήσει. Οι μεγάλες , μαζικές οργανώσεις αγωνιστών συμμερίζονται τις απόψεις μας για το θέμα αξιοποίησης της περιουσίας του ιδρύματος και πρωτοστατουν σε όλη την προσπάθεια.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτης προβλέφθηκαν δαπάνες για δημοσιεύσεις κλπ για τη διαδικασία της προκήρυξης καθως και αμοιβες για τεχνικό σύμβουλο (υψους 2.000,00 ευρω) και αμοιβες υψους 18.500 ευρω ( 15,000 + φπα 19%)για νομικό σύμβουλο που θα απασχοληθουν στα πλαίσια της προκηρυξης, προκείμενου να προστατευθουν τα δικαιωματα του ιδρύματος. Η αμοιβη καθορίζεται βάσει της αξιας της επένδυσης, το δε ποσό των 15.000 ευρω ειναι σαφώς το ελάχιστο που μπορούσε να συμφωνηθεί, δεδομένης της σπουδαιότητος της σύμβασης που θα υπογραφει με τον επενδυτή .

Επαναλαμβάνουμε ότι, τα εισοδήματα μας (τόκοι καταθέσεων) ειναι πλέον μηδαμηνά, ως εκ τουτου ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ συνεπώς η άμεση αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ιδρύματος. Το γεγονος τουτο επισημάναμε από το 2013 και καταβάλλουμε εντονες προσπ’αθειες αισιοδοξουμε δε οτι θα ευοδωθούν.

Προβλέφθηκε επίσης δαπάνη 500 ευρώ για λειτουργικά έξοδα – όπως για διατηρησης της ιστοσελίδας του ιδρύματος, για γραμματειακή υποστήριξη και εκπροσώπηση του ιδρύματος σε εκδηλώσεις. Συνηθως τα έξοδα αυτά καταβάλλονται εξ ιδίων από μέλη της Δ.Ε.

Επιβεβαιωνουμε ότι ολα τα μέλη της Δ.Ε εργάζονται αφιλοκερδώς για την επίτευξη των σκοπών του ιδρύματος, μάλιστα αναλαμβάνουν εξ ιδίων τη κάλυψη πολλών λειτουργικών αναγκών του ιδρύματος. ( διαχείριση ιστοσελίδας www.digenisidrima.gr, εξοδα παραστασεων σε εκδηλώσεις, καταθέσεις στεφάνων, αεροπορικά ταξίδια για μνημόσυνο του ιδρυτή, έξοδα κινήσεων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις οργανωσεων κ.λ.π).

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε άμεσα τον υποβαλλόμενο ως άνω προυπολογισμό του 2020 για να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος. . Αισιοδοξουμεν ότι με τη προκήρυξη για εξεύρεση επενδυτή, θα επιτευχθεί η αξιοποίηση της περιουσίας και εφ εξης οι ισολογισμοι του ιδρύματος θα ειναι πλεονασματικοι .

Ο καταρτισθείς ως άνω προύπολογισμός του 2020 μετά της συνοδευούσης αυτόν εκθέσεως, θα υποβληθούν άμεσα στην αρμοδία Εποπτευουσαν αρχή προς έγκριση και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.

Μεθ ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΚΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ