ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ

Το Ίδρυμα Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή, με έδρα την Αθήνα (στο εξής «το Ίδρυμα»), έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του, δυο ακίνητα συνολικής επιφάνειας 21.874 τ.μ., που βρίσκονται στην πόλη της Λεμεσού (περιοχή Νεάπολης – ενορία Αγ. Νικολάου) και επί της Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα – Διγενή και των οδών Καλυψούς και Πηνελόπης και ειδικότερα:

1) Ακίνητο «Α»: Κτήμα συνολικού εμβαδού 20.216 τ.μ. το οποίο είναι καταχωρημένο στο Κτηματολόγιο με αρ. Εγγραφής 2/48651, Φ/Σχ. 54/510404, Τεμάχιο αρ. 282, περιοχή Νεάπολης, Λεμεσός.

2) Ακίνητο «Β»: Κτήμα συνολικού εμβαδού 1.658 τ.μ. το οποίο είναι καταχωρημένο στο Κτηματολόγιο με αρ. εγγραφής 2/48652/26-7-73, Φ/Σχ. 54/510404, Τεμάχιο αρ. 329, περιοχή Νεάπολης, Λεμεσός.

Τα ως άνω ακίνητα προσφέρονται για αξιοποίηση υπό τους κάτωθι Γενικούς Όρους:

Στα προσφερόμενα προς αξιοποίηση ακίνητα περιλαμβάνεταi «ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ» (ΠΧΙ). Ως τέτοια χαρακτηρίζεται η περιοχή όπου βρίσκεται και λειτουργεί το Μουσείο στο οποίο περιλαμβάνονται: το Κρησφύγετο – Αρχηγείο ΕΟΚΑ, το πλοιάριο «ΣΕΙΡΗΝ» καθώς και ο τάφος του Στρ. Γεωργίου Γρίβα – Διγενή. Εντός της ως άνω περιοχής προβλέπεται η ανέγερση μικρής εκκλησίας βυζαντινού ρυθμού καθώς και κτηρίου προς αποκλειστική χρήση και εξυπηρέτηση των αναγκών του Ιδρύματος.

Περαιτέρω, στα προς αξιοποίηση ακίνητα περιλαμβάνεται ωσαύτως «ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» (ΠΕΕ) και εντός της οποίας μπορεί να ανεγερθεί κτήριο ή κτήρια βάσει σχεδιασμού που θα γίνει από τον επενδυτή και θα εγκριθεί από το Ίδρυμα και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της σκοπουμένης επένδυσης, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους και/ή προϋποθέσεις που θα τεθούν από τις αρμόδιες αρχές που θα εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες για ολοκλήρωση του έργου αλλά και τους ειδικούς όρους τους οποίους θέτει το Ίδρυμα και οι οποίοι θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών.

H αξιοποίηση των ακινήτων της ΠΕΕ θα πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό προς τον περιβάλλοντα χώρο και ειδικότερα τα ιστορικά μνημεία και μουσειακούς χώρους που βρίσκονται και/ή πρόκειται να ανεγερθούν μελλοντικά εντός του τεμαχίου 282 και/ή της ΠΧΙ, τα οποία και θα πρέπει να αναδεικνύονται.

Η εμπορική και/ή επιχειρηματική εκμετάλλευση της ΠΕΕ δεν επιτρέπεται να προσβάλλει ή να υποβαθμίζει τα ιστορικά μνημεία και/ή μουσειακούς χώρους που βρίσκονται εντός του τεμαχίου 282 και/ή της ΠΧΙ.

Η ελεύθερη πρόσβαση στα μνημεία και/ή μουσειακούς χώρους που υπάρχουν και/ή θα ανεγερθούν μελλοντικά εντός του τεμαχίου 282 και/ή της ΠΧΙ δεν θα παρεμποδίζεται απο την εκμετάλλευση των λοιπών χώρων, τουναντίον θα ληφθεί μέριμνα για διευκόλυνση της.

ΟΡΟΙ :

Ο επενδυτής θα μισθώσει από το Ίδρυμα την ΠΕΕ δυνάμει συμφωνίας μακροχρόνιας μίσθωσης για ορισμένη περίοδο και με δυνατότητα ανανέωσης.

Ο επενδυτής με δική του επιμέλεια και με δικές του δαπάνες θα εξασφαλίσει την αναγκαία πολεοδομική και οικοδομική άδεια και/ή οποιαδήποτε άλλη άδεια κριθεί απαραίτητη δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο επενδυτής θα προβεί με δαπάνες του στην ανέγερση των κτηρίων ή του κτηρίου εντός της ΠΕΕ βάσει σχεδιασμού που θα γίνει από τον ίδιο και θα εγκριθεί από το Ίδρυμα και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της σκοπουμένης επένδυσης, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους και/ή προϋποθέσεις που θα τεθούν από τις αρμόδιες αρχές που θα εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες για ολοκλήρωση του έργου αλλά και τους ειδικούς όρους τους οποίους θέτει το Ίδρυμα και οι οποίοι θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο επενδυτής με δικές του δαπάνες θα προχωρήσει στην κατασκευή των κάτωθι εργων εντός της ΠΧΙ :

α) κατασκευή και διαμόρφωση πλατείας και του περιβάλλοντα χώρου του τάφου του Στρ. Γεωργίου Γρίβα – Διγενή στη βάση των σχεδίων και προδιαγραφών που έθεσε το Ίδρυμα και τηρώντας τους όρους και προϋποθέσεις της πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας που εξασφάλισε και/ή ήθελε εξασφαλίσει το Ίδρυμα.

β) κατασκευή μόνιμου στεγάστρου/κτιρίου για το πλοιάριο «ΣΕΙΡΗΝ» στη βάση των σχεδίων και προδιαγραφών που έθεσε το Ίδρυμα και τηρώντας τους όρους και προϋποθέσεις της πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας που εξασφάλισε και/ή ήθελε εξασφαλίσει το Ίδρυμα.

γ) ειδική κατασκευή προστασίας και μουσειακό κτίριο του ιστορικού χώρου του Κρησφύγετου – Αρχηγείου ΕΟΚΑ στη βάση των σχεδίων και προδιαγραφών που έθεσε το Ίδρυμα και τηρώντας τους όρους και προϋποθέσεις της πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας που εξασφάλισε και/ή ήθελε εξασφαλίσει το Ίδρυμα.

δ) κατασκευή μικρής εκκλησίας βυζαντινού ρυθμού στη βάση των προδιαγραφών που θα θέσει το Ίδρυμα.

ε) κατασκευή κτηρίου που θα περιλαμβάνει αμφιθέατρο – αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσα βιβλιοθήκης και γραφειακούς χώρους που θα παραδοθούν και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς από το Ίδρυμα, στη βάση των προδιαγραφών που θα θέσει το Ίδρυμα.

Στον επενδυτή παραχωρείται το δικαίωμα εμπορικής και/ή επιχειρηματικής εκμετάλλευσης των κτηρίων που θα ανεγείρει εντός της ΠΕΕ για συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θα καθορίζεται με την προσφορά.

Η ανέγερση όλων των ανωτέρω κτηρίων θα γίνει βάσει των αδειών που θα εξασφαλίσει ο επενδυτής και τηρουμένων των όρων της συμφωνίας που θα υπογραφεί μεταξύ των ενδιαφερ- ομένων μερών.

Γίνεται μνεία ότι το Ίδρυμα αναμένει την έκδοση οικοδομικής άδειας (Π.Α. 938/2007) για εκτέλεση οικοδομικών έργων εντός της ΠΧΙ.

Η συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης που θα υπογραφεί μεταξύ του Ιδρύματος και του επιλεχθησομένου επενδυτή θα διέπεται από το κυπριακό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς θα είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον τεχνικό σύμβουλο του Ιδρύματος κ. Ανδρέα Μαϊμάρη, Πολιτικό Μηχανικό, (οδός Ανδρ. Αβρααμιδη αρ. 23 Α , Τ.Κ. 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ +357 22498409, +357 99664877, email: a.maimaris@cytanet.com.cy).

Για τους ειδικότερους όρους της προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν προς τη δικηγορική εταιρεία Μάριος Χαρτσιώτης & Σία Δ.Ε.Π.Ε φ/δι κ. Αυγερινού Χαρτσιώτη (οδός Ομήρου αρ. 10, Τ.Κ. 3095 Λεμεσός, τηλ. +357 25345160,email: avgerinos@hartsiotis.com)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές όπως εντός 120 ημερών από της δημοσιοποιήσεως της παρούσης, υποβάλουν έγγραφη δήλωση ενδιαφέροντος ή και σχετικές προτάσεις – προσφορές προς την Διοικούσαν Επιτροπήν του Ιδρύματος δι επιστολής στη διεύθυνση: κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, οδός Ευαγγελικής Σχολής αρ. 102, Βύρωνας Αττικής Τ.Τ. 16232 – ΕΛΛΑΣ.

Αθήναι , 30 Ιουνίου 2020

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ

 

Πατήστε για να δείτε τα:
Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Στοιχεία Ιδιοκτήτη